Akcie - Spolok lekárov Záhoria

Program vedeckých podujatí v roku 2020

31.01.2020 - Kleiblove lekárske dni Záhoria v Skalici

14.05.2020 - zrušená - 142. vedecká pracovná schôdza v PLK Smrdáky

23.10.2020 - zrušená - 143. vedecká pracovná schôdza NsP Myjava

 

POZVÁNKA

Spolok lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti a Nemocnica s poliklinikou Skalica vás pozývajú  na  vedeckú konferenciu  XVIII. Kleiblove lekárske dni Záhoria, ktorá sa uskutoční 30.1.2020 o 13,45 hod. v Hoteli Svätá Ľudmila v Skalici

Program 

13:45 – 14:00 hod. Zahájenie konferencie, úvodné príhovory

14:00 – 14:15 hod. Zvýšená hladina cukru nalačno / IFG / + diabetes mellitus (Frič Miloslav, Angiologická ambulancia Nemocničná  a.s. Malacky, Jurga  Rastislav, EU Košice)

14:15 – 14:30 hod. Dieťa nie je malý dospelý (Lidaj J,  Lidajová T., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Detská ambulancia Senica)

14:30 – 14:45 hodFarmakoterapia hypertenzie u metabolicky kompromitovaného pacienta (Vavrina, I.  Kardiologická ambulancia Senec)

14:45 – 15:00 hod. Úzkostná porucha v ambulancii iného špecialistu (Karbula,I., Psychiatrické oddelenie FN Trnava)

15:00 – 15:15 hod. Nové techniky v liečbe CHVO (Žernovický, F., NUSCH AS Bratislava)

15:15 – 15:30 hod. Kontraindikacie aktívneho športu, kazuistiky (Ondrisková, E., Detská kardiologická ambulancia Myjava, Nové Mesto nad Váhom)

15:30 – 15:45 hod. Alergia a Antihistaminiká (Serdahelyová, M., Imunoalergologická ambulancia FNsP Skalica a.s.)

15:45 – 16:00 hod. Som šéf alebo partner (Čambal, D., Interná klinika, Kardiologická ambulancia FN Trnava) 

16:00 – 16:15 hod. Radikálne riešenie aortálnej stenózy u starých polymorbídnych pacientov – áno alebo nie (Chovancová,D.,  Oddelenie všeobecnej kardiológie  NUSCH Bratislava a.s.)

16:15 – 16:30 hod. Poliekové poškodenie pľúc (Červeň, M., Oddelenie vnútorného lekárstva FNsP Skalica a.s.)

16:30 -  16:50 hod. Prestávka

16:50 -  17:00 hod. Odovzdávanie medailí členom atd.

17:00 -  17:15 hod. Efektívna komunikácia v zdravotníctve (Novotný, J., Oddelenie vnútorného lekárstva  FNsP Skalica a.s.) 

17:15 – 17:30 hod. SIBO - bakteriálne prerastanie v tenkom čreve (Juríček, R., Gastroeneterologická ambulancia, Bratislava)

17:30 – 17:45 hod. Endometrióza (Chvostáčová, M., Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie FNsP Skalica a.s.)

17:45 – 18:00 hod. Mikroeliminácia  HCV - Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Abbvie  (Žigrai, M, Hepatologická ambulancia, Bratislava)

18:00 – 18:15 hod. Komplikácie pôrodníckej anestézie (Švehlová, K., OAIM  FNsP Skalica a.s.)

18:15 – 18:30 hod. Kojenie včera a dnes / očakávania a odporúčania  WHO versus realita (Poláková D., Košík P., Lokšová- Hottmarová K., Pediatrické oddelenie FNsP Skalica a.s.)

18:30 – 18:45 hod. Syndróm intrakraniálnej hypotenzie (Tallová, V., Rádiodiagnostické oddelenie  FNsP Skalica a.s.)

18:45 – 19:00 hod. Solubilný transferínový receptor v diagnostike sideropenickej anémie a anémie chronických chorôb (Bíla, M., Juricová, J., Hunáková, A., Oddelenie klinickej biochémie

                                a hematológie  FNsP Skalica)

19:00 – 19:15 hod. Ventrálne hernie: Manažment a možnosti liečby na našom pracovisku (Papp, A., Chirurgické oddelenie Nemocnica Malacky)

19:15 hod.               Záver konferencie 

 

Odborný garant: MUDr. Miroslav Červeň

Podujatie je hodnotené 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME Slovenskej lekárskej komory. Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli ID zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do prezenčných listín.  

MUDr. Červeň Miroslav                                                     PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

prezident Spolku LZ SLS                                                          vedecká sekretárka SLZ SLS

 


Program vedeckých podujatí v roku 2019

Spolok lekárov Záhoria, Slovenská lekárska komora a Nemocnica s poliklinikou Myjava poriadajú 141. pracovnú schôdzu, ktorá sa uskutoční 23.10.2019 o 14,30 v Hoteli Štefánik na Myjave

     Program    

      1.  14,20 – 14,40   E. Ondrisková: 65.rokov NsP Myjava

      2.  14,40 – 14,55   A. Cibulková, M. Šumaj, Cievna ambulancia Trenčín:Endovenózna liečba chronickej venóznej insuficiencie

      3.  14.55 – 15,10   T. Podpera, M. Širila, Cievna ambulacia Myjava a Trenčín: Mechanicko-chemická ablácia kmeňovej insuficiencie:

      4.  15,10 – 15,25   F. Ondriska, Medirex a.s. Bratislava, TU Trnava: Nové a importované parazitózy na Slovensku za posledné roky

      5.  15.25 – 15.40   P. Šťastný, V. Dordai, H. Gašparík, Gynekolog. odd. Myjava: Manažment pacientky s dg. spina bifida fetu, kazuistika

      6.  15,40 – 15,55   F. Šimko, Ústav pat. fyziológie LF UK Bratislava:, Indapamid: pleiotropné protektívum za hranicou diuretika.

      7.  15,55 – 16,05   I. Karbula, Psychiatrického oddelenie FN Trnava: Somatické komplikácie psychiatrickej liečby

      8.  16,05 – 16,15   K. Bernovská, Angiologická ambulancia, Nové Mesto nad Váhom: Progresia CHVO, C0s až vred predkolenia.

      9.  16,15 16,25   M. Psotová, Kožné oddelenie, FN Trnava: Komplexná liečba psoriatickej choroby

        Diskusia  16,25 – 17,00

        Prestávka 17.00 – 17.10

      10.  17,10 – 17,25  M. Mora, Kardiologická ambulancia Nové Mesto nad Váhom: Duálna kardioprotektivita v jednej tablete

      11.  17,25 – 17,40  M. Šumaj, Angiologická ambulancia FN Trenčín: Ako si udržať kvalitu tepien.

      12.  17,40 – 17,55  M. Markovičová, Senica: Vplyv hypotrofie a hypertrofie v novorodeneckom období na rozvoj obezity neskoršom veku

      13. 17,55 – 18,10  A. Papp, Chrurug. odd., Malacky: Ventrálne hernie,manažment  a možnosti liečby na našom oddelení. 

      14.  18,10 – 18,20  M. Serdahelyová, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Skalica: Urtikária nie je kozmetický problém

      15.  18,20 – 18,30  M. Kozlovský, Kardiologická ambulancia, Myjava: Dilema “stability” chronického srdcového zlyhávania

      16.  18,30 – 18,40  R. Stančík, NÚRCH, Piešťany: Včasná diagnostika spondyloartritíd v ambulantnej praxi

      17.  18,40 – 18,50  T. Marková-Zongorová, Neurologická ambulancia, Myjava: Diferenciálna diagnostika bolesti hlavy

      18.  18,50 – 19,00  V. Serdahely, Neurologické oddelenie, Skalica: Aktuálny pohľad na diagnostiku a liečbu sclerosis multiplex

        Diskusia  19,00 – 19,25

        Záver     19,25 – 19,30

        Odborný garant: MUDr. Elena Ondrisková

  Podujatie  je hodnotené 5  kreditmi  rámci  kontinuálneho  medicínskeho  vzdelávania  CME  Slovenskej lekárskej komory. Prosíme našich členov, aby si na  podujatie priniesli ID zo Slovenskej lekárskej komory, na  zaznamenanie účasti do prezenčných listín.

               MUDr. Červeň Miroslav                                                  PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

               prezident Spolku LZ SLS                                                      vedecká sekretárka SLZ


Spolok lekárov Záhoria, Slovenská lekárska spoločnosť a Prírodné liečebné kúpele Vás pozývajú na 141. regionálnu vedeckú schôdzu  Spolku lekárov Záhoria , ktorá sa uskutoční dňa  16. mája 2019 (štvrtok) o 14,25 hod., v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky.

 

PROGRAM:

14,25 hod. Otvorenie:  Ing. Mária Turjaníková, riaditeľka PLK Smrdáky

Predsedníctvo: MUDr. Miroslav Červeň, PhDr. Barbora Bunová, PhD, MUDr. Elena Ondrisková

Odborný program

I. blok prednášok  14,30-15,30

1. Akne – je to dostatočne kvetnatý názov?  20 min. Bútorová B., Žilínek, O., Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky

2. Frailty (krehkosť, zraniteľnosť) ako geriatrický syndróm 20 min. Bartošovič I.1, Tašká A.2, Ivánková Bartošovičová I.3, 1Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2Sociálna poisťovňa Bratislava, 3OZS Skalica

3. Herpes genitalis spojený s výrazným angioedémom 20 min. Durgalová K., Modra

Prestávka 10 min.

II. blok prednášok  15,40-16,40

4. Srdcové zlyhávanie dnes (Doktore už neživorím, žijem). Kazuistika. 20 min. Kozlovský M., Kardiologická ambulancia NsP Myjava

5. Parinaudov syndróm ako prvý príznak tumoru CNS. Inštruktážna kazuistika. 20 min. Borzová, P. 1, Žilínek, V.2, Žilínek, O.3, 1Pediatrické odd., Fakultná nemocnica, Trenčín, 2Pediatrické odd., Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok, 3Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

6. Moderné trendy v liečbe cievnych mozgových príhod – záchrana mozgu v neskorších štádiách 20 min. Serdahely, V., Sedlák J., Neurologické oddelenie, FNsP Skalica

Prestávka 20 min.

III. blok prednášok  17,00-18,00

7. Svrab – infekčné parazitárne ochorenie v modernom veku 20 min. Korenčíková A., Slovenské liečebné kúpele, Piešťany

8. Fotoprotekcia – slnko, seno, pohoda a prevencia 20 min. Grznár B., Galenoderm, Bratislava 

9. Novinky v dermatokozmetike – zdravie a krása spolu 20 min. Gašparík D., Bioderma, Bratislava

Prestávka 10 min.

IV. blok prednášok  18,10-19,10

10. Charakteristika a diagnostika malígneho melanómu 20 min. Murárová Z., Národný onkologický ústav, Bratislava

11. Multiodborový postup u pacienta s malígnym melanómom 20 min. Murárová Z., Národný onkologický ústav, Bratislava

12. Euro Melanoma Day 2018, 2019 – výsledky a plány 20 min. Lidaj J.1, Kolátorová G. 2, a kožní lekári, zúčastnení na akcii. 1Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky, 2Dermatovenerologická ambulancia, Dermavita sro,  Bratislava

Diskusia 60 min.

Záver 20,10

Trvanie prednášok 15 minút + 5 minút diskusia. Ak prednášajúci vyčerpá celých 20 minút, diskusia sa odkladá na koniec seminára do záverečnej 60 minútovej diskusie ku všetkým prednáškam.  Odborný garant podujatia: MUDr. Ján Lidaj. Podujatie je hodnotené v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Akreditačnou radou Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME): pasívna účasť X kreditov, aktívna účasť X kredity, spoluautor X kredity. Prosíme účastníkov, aby pri registrácii uviedli do prezenčných listín svoje ID v SLK.

MUDr. Miroslav Červeň                                                  PaedDr. Bunová Barbora, PhD

prezident SLZ                                                                          vedecká sekretárka SLZ

 


 

POZVÁNKA

Spolok lekárov Záhoria SLS Vás pozýva na  vedeckú  konferenciu XVII. Kleiblove lekárske dni Záhoria,  ktorá sa uskutoční  dňa 31.1.2019 v hoteli sv. Ľudmila v Skalici. Konferencii predchádza  od 13,00-14,45 hod. workshop : Spolupráca psychosomatiky s klasickou medicínou. Lektorkou workshopu  hosť z Prahy, MUDr.Jarmila Klímová. Počet účastníkov je obmedzený (30), prihlásiť sa je nutné do 25.1.2019 na email: barbora.bunova@gmail.com   

 

PROGRAM KONFERENCIE

15,00 hod.   Otvorenie konferencie (slávnostné príhovory)  

15,15 hod.   Šimko, F.: Perindopril v kardiovaskulárnych indikáciach: patomechanizmy v pozadí

15,30 hod..  Szántová , M.: Multimodálna prevencia fibrózy pečene

15,45 hod.   Vachulová, A.: Kardiovaskulárne kontinuum v každodennej praxi. Výzvy (nielen) v liečbe hypertenzie

16,00 hod.   Jurčaga, F.: Manažment liečby bolesti v praxi neurológa

16,10 hod.   Uherčík, Ľ.: Prevencia recidivujúcich infekcií močových ciest

16,20 hod.   Serdahelyová, M.: Prevencia  nozokomiálnych infekcií u hospitalizovaných pacientov

16,30 hod.   Serdahelyová, M.: CVID a kazuistiky

16,40 hod.   Harvanová, L.: SID a kazuistiky

16,50 hod.   Juríček, R.: Divertikulová choroba a možnosti liečby

17,00 hod.   Prestávka

17,10 hod.   Juríček, R.: Nové možnosti symptomatologickej terapie GERD

17,20 hod.   Frič, M., Jurga, R.: Cievne zmeny u diabetes mellitus a možnosti  konzervatívnej liečby na rajonnej angiologickej ambulancii

17,30 hod.   Žigrai, M.: Dôležitosť včasnej liečby hepatitídy C

17,40 hod.   Chovancová, D.: Synkopa: mdloba či životohrozujúci stav ? (kazuistiky kardiálnych synkop)

17,50 hod.   Raková – Uhrínová, J. Antokoagulanciá z pohľadu anesteziológa

18,00 hod.   Markovičová, M.: Endokrinné poruchy v detstve – čo ešte môže sledovať pediater a čo už patrí do rúk detského endokrinológa?

18,10 hod.   Lokšová-Hottmarová, K., Poláková, D.: Pleuropneumónie v detskom veku - kazuistika

18,20 hod.   Rusnáková, S.: HPV a jeho vzťah ku karcinómu cervixu 

18,40 hod.   Naďová, K.: „Legionárska choroba - často nepoznaná infekcia" 

18,50 hod.   Uhrín, T.,  Ševčík, M.: Evolúcia liečby zlomenín proximálneho humeru

19,00 hod.   DISKUSIA

20,00 hod.   ZÁVER

Organizačný výbor: PaedDr. Barbora Bunová,PhD., MUDr. Miroslav Červeň, RNDr. Alžbeta Hunáková, PhD., MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Elena Ondrisková, MUDr. Silvia Ožvoldíková, MUDr. Tatiana Marková-Zongorová. Odborným  garantom vedeckej konferencie je prezident Spolku LZ SLS, MUDr. Červeň. Oficiálni sponzori: ABBVIE, ALFASIGMA, BENELA, SERVIER, SHIRE, ZENTIVA. Vedecká konferencia  je hodnotená 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME Slovenskej lekárskej komory.

 

    MUDr. Červeň Miroslav                                                    PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

  prezident Spolku LZ SLS                                                         vedecká sekretárka SLZ


Program vedeckých podujatí v roku 2018

Spolok lekárov Záhoria SLS, Slovenská lekárska  komora  a Nemocnica s poliklinikou Myjava poriadajú 139. vedeckú pracovnú schôdzu SLZ,  ktorá sa uskutoční 24.10.2018 o 14,30 v Hoteli Štefánik na Myjave.

Odborný program:

    1. 14,30 – 14,45 Otvorenie. prim. MUDr. H. Gašparík, PhD.

      2. 14,45 – 15,00 Janekova E.: Interná a všeobecná ambulancia Bratislava: Maxicor a jeho využitie v klinickej praxi

      3. 15,00 – 15,15 Sirotiaková J.: Interné oddelenie Myjava: Nové odporúčania v liečbe hypertenzie v jednej tablete denne

      4. 15,15 – 15,30 Morová A.: Interná ambulancia Stará Turá. Ja to tak nenechám

      5. 15,30 – 15,45 Tallová P., Krč M, Gašparik H.: Gynekologické oddelenie Myjava: Smith-Lemli-Opitzov syndróm

      6. 15,45 – 16,00 Mišáková J.,Krč. M.,Gašparík H.: Gynekologické oddelenie  Myjava: Manažment predčasného odtoku plodovej vody

      7. 16,00 – 16,15 Markovičová M.: Endokrinné poruchy v detstve – čo ešte môže sledovať pediater a čo už patrí do rúk endokrinológa. Ambulancia VLPDD Senica

      8. 16,15 – 16,25 Ondrisková E.: DKA Myjava a N. Mesto n./V.: Fetálne skraty, kazuistiky

      9. 16,25 – 16,35 Lacková I. Hypertrofická kardiomyopatia, kazuistiky

    10. 16,35 – 16,50 Mačaj M, Perďochová L.: ORL klinika, Nemocnica sv. Michala Bratislava, Medirex Bratislava: Dekáda s pneumokokovými otitídami na Slovensku po zavedení plošného očkovania pneumokokovou konjugovanou vakcínou

     Prestávka 16.50 – 17.00

     11. 17,00 – 17,15 Filan F. Gastroenterologická ambulancia Myjava: Divertikulárna choroba hrubého čreva

     12. 17,15 – 17,40 Halaš P, Skalický J.: OAIM a Mikrobiolog. odd. NsP Myjava: Nemocničné nákazy. Prichádza postantibiotická éra?

     13. 17,40 – 17,55 Psotová M.: FN Trnava, Kožné oddelenie: Liečba chronickej spontánnej urtikárie – teória a prax

     14. 17,55 – 18,10 Serdahelyová: FN Skalica, Ambulancia klinickej imunoalergológie: Astma bronchiále z pohľadu imunoalergológa

     15. 18,10 – 18,25 Raffayová H.: NURCH Piešťany: Včasná diagnostika spondyloartritídy

     16. 18,25 – 18,40 Kozlovský M.: Kard.ambulancia Myjava: Revolúcia v liečbe rizikového pacienta. Srdcové zlyhávanie v klinickej praxi,

     17. 18,40 – 18,55 Marková-Zongorová T.: Neurolog. ambulancia Myjava: Aktuálny pohľad neurológa na manažment migrény

     Diskusia 18,55 – 19,30

     Záver:     19,30 – 19,35

     Odborný garant: MUDr. Elena Ondrisková

    Podujatie je hodnotené 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME Slovenskej lekárskej komory

 

                MUDr. Červeň Miroslav                                                                                              PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

               prezident Spolku LZ SLS                                                                                                           vedecká sekretárka SLZ

 

pre pozvánku vo formáte pdf kliknite na pozvanka slz myjava 2018


Spolok lekárov Záhoria vás pozýva na 138. odbornú vedeckú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 17.mája 2018 (štvrtok) o 14,25 hod., miesto podujatia: Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Otvorenie a predsedníctvo: MUDr. Miroslav Červeň, PhDr. Barbora Bunová, PhD, MUDr. Elena Ondrisková

Príhovor: Ing. Mária Turjaníková, riaditeľka PLK Smrdáky

Odborný program:

 I. blok 14,30-15,30

1. Môžu topické prírodné imunomodulátory pomôcť pri problémovej koži? 15´ Kuniaková R.1, Vrtíková A.1, Jeseňák M. 2, 1 PLEURAN, s.r.o., Bratislava, 2Klinika detí a dorastu, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzitná nemocnica Martin

2. Hudba, zvuky vibrácie, koža 15´ Lidaj J.*, Korenčíková A.**, Lidajová T.***, *PLK Smrdáky, **SLK Piešťany, ***Pediater s.r.o. Senica

3. Alkohol a psoriáza 15´ Žilínek O., Lidaj J., Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky

4. Prostitúcia 15´ Lidaj J., Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky

 Prestávka 10 min.

 II. blok 15,40-16,40

5. Aktuálny pohľad na liečbu včasných štádií kognitívnych porúch 15´ Serdahely V., Neurologické oddelenie FNsP Skalica

6. Aktuálny pohľad na liekové poškodenie pečene 15´ Červeň M., Oddelenie vnútorného lekárstva FNsP Skalica

7. Možnosti riešenia polyfarmácie u seniorov 15´ Bartošovič I.*, Bartošovičová D**, Ivánková Bartošovičová I.***

8. Epidemická epizóda spôsobená Staphylococcus aureus na novorodenecom odd. FNsP Skalica, a.s. 15´ Naďová, K., Daviničová, S., Fakultná nemocnica Skalica, a.s.

Prestávka 20 min.

III. blok 17,00-17,45

9. Balneoterapia psoriatickej artritídy 15´ Korenčíková A.*, Lališová M.**, Lidaj J.**, *SLK Piešťany,**PLK Smrdáky

10. Genetický karcinóm prsníka - nutnosť a význam vyšetrení 15´ Bella V., Mamologické oddelenie, OÚsA, s.r.o., Bratislava

11. Rizikové faktory vzniku karcinómu prsníka 15´ Zámečníková E., Mamologické oddelenie, OÚsA, s.r.o., Bratislava

Prestávka 10 min.

IV. blok 17,55-18,40

12. Dermatovenerologické komplikácie i.v. abúzu opioidov 15´ Homolová Z., Bútorová B., Lidaj J., PLK Smrdáky

13. Autizmus 15´ Lidaj J.*, Lidajová T.**, *Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, **Pediater s.r.o. Senica

14. Komorbidity u pacientov s poruchami autistického spektra 15´ Bútorová B., Homolová Z., Lidaj J., Prírodné liečebné kúpele, Smrdáky 

Diskusia 60´

Záver

Sponzori podujatia: Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Schwabe Slovakia s.r.o.

 Odborný garant podujatia: MUDr. Ján Lidaj. Podujatie je hodnotené kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME Slovenskej lekárskej komory. Prosíme všetkých zúčastnených lekárov, aby si priniesli svoje registračné čísla (ID) zo Slovenskej lekárskej komory, aby sme mohli následne ich účasť zaznamenať do elektronických prezenčných listín.

 Prezident Spolku lekárov Záhoria                                   Vedecký sekretár Spolku lekárov Záhoria

    MUDr. Miroslav Červeň                                                           PhDr. Barbora Bunová, PhD

pre pozvánku vo formáte pdf kliknite na pozvanka SLZ 2018 Smrdaky

 


Spolok lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti v spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Skalici pod záštitou primátora mesta Skalica Ing. Ľudovíta Baráta vás pozýva na konferenciu XVI. Kleiblove lekárske dni Záhoria, ktorá sa uskutoční dňa 1.2.2018  v hoteli sv. Ludmila v Skalici

Organizačný výbor: PaedDr.Barbora Bunová, PhD., MUDr. Červeň Miroslav, RNDr. Hunáková  Alžbeta, PhD., MUDr. Lidaj Ján, MUDr. Ondrisková Elena, MUDr.  Ožvoldíková Silvia, MUDr. Marková-Zongorová Tatiana 

Program: Tohtoročná konferencia začína netradične: dvojhodinovým workshopom, ktorý lektoruje hosť XVI. Kleiblových lekárskych dní- MUDr. Marcela Klímová z Prahy, ktorá sa venuje problematike súvislosti vzniku chorôb. Vznikajú choroby v našej hlave????? Vstup je bezplatný, workshopu sú pridelené 2 kredity v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME Slovenskej lekárskej komory. Počet účastníkov je obmedzený (30), prihlásiť sa na uvedený workshop môžete na email adrese: barbora.bunova@gmail.com do 20. januára 2018!  Dvojhodinový workshop sa koná v hoteli sv. Ludmila dňa 1.2.2018 o 13,30 hod.  

 

PROGRAM PREDNÁŠOK XVI. KLEIBLOVÝCH LEKÁRSKYCH DNÍ začína dňa 1.2.2018 o 15,00 hod.:

15,00 hod. Slávnostné príhovory

15,20 hod. Letkovská, A.: Diferenciálna diagnostika RA

15,30 hod. Horský, I., Mykhalianych, I.: Anestézia rizikových pacientov so zlomeninou stehennej kosti

15,40 hod. Tallová, V.: Akútny aortálny syndróm

15,50 hod. Švehlová, K., Svinčiak, M.: Postpunkčná cefalea

16,00 hod. Ševčík, M., Skála, J., Uhrín, T., Černý, J.: Ktorý detský pacient je skutočne indikovaný na ortopedické vyšetrenie

16,10 hod. Chovancová, D.: Problematika liečby bolesti v praxi

16,20 hod. Rusnáková, S.: Spontánny pôrod po cisárskom reze

16,30 hod. Chvostáčová, M.: Sex po hysterektómii

16,40 hod. Serdahelyová, M.: Kedy myslieť na imunodeficit?

17,00 hod. Prestávka

17,20 hod. Žigrai, M., Tvrdík, T.: Diferenciálna diagnostika ložísk v pečeni

17,30 hod. Lokšová-Hottmarová, K., Poláková, D.: Vidíme nárast autoimunitných ochorení u detí v praxi  PLDD / pediatrického lekára pre deti a dorast?

17,40 hod. Košík, P.: Koža novorodenca / Nielen  o  nej

17,50 hod. Naďová K: MRSA v nemocnici a jej okolí

18,00 hod. Šantavá, S., Kos, S., Valúchová N.: Špecifické IgM proti OspC ako marker akútnej  fázy Lymskej boreliózy

18,10 hod. Kyselicová, J.: Syndróm vyhorenia z pohľadu psychoterapeuta

18,25 hod. Kohútová, J.: Význam testovania žlčových kyselín počas tehotenstva

18,35 hod. Serdahelyová, M.: Prevencia nozokomiálnych infekcií u hospitalizovaných pacientov

18,45 hod. Uherčík, Ľ.: Prevencia recidivujúcich infekcií močových ciest

18,55 hod. Diskusia

19,30 hod. Záver

Odborný garant podujatia: MUDr. Červeň Miroslav

Vzdelávaciemu podujatiu( XVI. Kleiblovým lekárskym dňom Záhoria)  sú  pridelené 4 kredity  v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME Slovenskej lekárskej komory. Vstup na konferenciu je  pre členov SPOLKU LZ SLS bezplatný.

MUDr. ČERVEŇ MIROSLAV                                      PaedDr. BUNOVÁ BARBORA, PhD.

Prezident Spolku LZ SLS                                               vedecká sekretárka Spolku LZ SLS

SPONZORI: ABBVIE, BAXALTA, BENELA, FRESENIUS, KRKA, RANDOX


Program vedeckých podujatí v roku 2017

XV. Kleiblove dni - 26.1.2017 (štvrtok), hotel. sv. Ľudmila, Skalica

136. regionálna vedecká schôdza SLZ, 18.5.2017 (štvrtok) - Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

137. regionálna vedecká schôdza SLZ, 25.10. 2017 (streda) hotel Štefánik, Myjava


Spolok lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti  v spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou Myjava vás pozývajú na 137. pracovnú schôdzu SLZ SLS, ktorá sa uskutoční dňa 25.10.2017 v Hoteli Štefánik na Myjave   o 14,30 hod.

 Program:

 14,30-14,45  Otvorenie: MUDr. Gašparík H., PhD., riaditeľ NsP Myjava: Smerovanie našej Nemocnice do budúcnosti

 14,45-15,00  Podpera T.( Myjava): Perkutánna endovasculárna liečba u pacientov s aneuryzmou abdominálnej aorty.

 15,00-15,15  Náhliková J.( Myjava): Predtransfúzne vyšetrenie.

 15,15-15,30  Farkašovský J.( Bratislava): Všetky možnosti atorvastatínovej terapie a jeho pridaná hodnota.

 15,30-15,45  Krpčiar M.( Senica): Diferenciálna diagnostika zápalovej bolesti chrbta.

 15,45-16,00  Bočáková J( Trenčín).: Hepatitída C, praktické odporúčania.

 16,00-16,15  Žigrai I.( Bratislava): Hepatitída C a riziko vzniku hepatocelularneho karcinómu.

 16,15-16,30  Kožuškaničová S., Krč M.(Myjava):Predikcia IUGR pomocou biochemických markerov.

 16,30-16,45  Mišáková J., Krč M(Myjava.): Chlamýdiové infekcie, najčastejšie bakteriálne STD.

 16,45-17,00  Diskusia

 Prestávka: 15 minút

 17,15-17,30  Talábová E( Myjava).: Dôkaz protilátok IgM a IgG proti Boreliám pomocou imonoblotu.

 17,30-17,45  Ondrisková E( Myjava).: Sekundárna hypertenzia. Kazuistiky.

 17,45-18,00  Kozlovský M.( Myjava): Revolúcia v liečbe dyslipidemie.

 18,00-18,15  Maček V.(Trnava) : Dosah frekvencie srdca pri srdcovom zlyhaní.

 18,15-18,30  Szücs L., Šipoš M.( Myjava): Morbus Addisoni na ICU, kazuistika.

 18,30-18,45  Halaš P., Janovíčková J.( Myjava): Sepsa update.

 18,45-19,00  Markovičová M., Tichá Ľ.( Bratislava): Urgentné a emergentné stavy v detskej endokrinológii.

 19,00-19,15  Dugová E.( Zlín): Diabetici z pohľadu očného lekára.

 19,15-19,45  Diskusia

 19,45-20,00  Ukončenie

 Odborný garant podujatia: MUDr.Elena Ondrisková 

 Odborné vzdelávacie podujatie je hodnotené 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME Slovenskej lekárskej komory

 MUDr. Červeň Miroslav                                                                                    PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

 predseda SLZ SLS                                                                                             vedecká sekretárka SLZ SLS


136. regionálna vedecká schôdza spolku lekárov Záhoria 18. máj 2017 (štvrtok) o 14,30 hod., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Otvorenie:  Ing. Mária Turjaníková, riaditeľka PLK Smrdáky

I. blok

1. Akne (20 min.) MUDr. Alena Masarovičová, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

2. Dermatovenerológia a sex vo vesmíre (20 min.) MUDr. Ján  Lidaj, MUDr. Alena Masarovičová, MUDr. Ondrej Žilínek, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

3. Mikrokozmos vo vesmíre (20 min.) MUDr. Ondrej Žilínek, MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Alena Masarovičová, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Prestávka 15 min. 

II. blok

4. Svrab je tu stále (20 min.) MUDr. Ján  Lidaj,  Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, MUDr. Tatiana Jana Lidajová, Pediater s.r.o.,  Senica

5. Lymfedém-diagnostika a terapie v současnosti (20 min.) MUDr. Alena Sojková, Lázně Hodonín, ČR

6. Had v srdci (20 min.) MUDr. Marián Kozlovský, Kardiologická ambulancia NsP Myjava

Prestávka 15 min

III. blok

7. Zdravie a prevencia chorôb (20 min.) prof. Jozef Novotný, PhD, Odd. dlhodobo chorých NsP Myjava

8. Prevencia respiračných infekcií  (20 min.) MUDr. Marta Serdahelyová, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie FNsP Skalica

9. Recidivujúce infekcie močových ciest (20 min.) MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD, Urologické oddelenie FNsP Skalica

Trvanie prednášok 20 minút. Na konci podujatia 60 min. diskusia ku všetkým prednáškam.

 MUDr. Miroslav Červeň, prezident spolku, PhDr. Barbora Bunová, PhD, vedecká sekretárka


SPOLOK LEKÁROV ZÁHORIA V SPOLUPRÁCI S FNsP SKALICA a.s. pod záštitou primátora mesta Skalica Ing. Baráta vás pozýva na XV. KLEIBLOVE LEKÁRSKE DNI ZÁHORIA v hoteli  sv. Ludmila , Skalica dňa 26.1.2017.

Organizačný výbor: PaedDr. Barbora Bunová, PhD., MUDr. Červeň Miroslav, RNDr. Hunáková  Alžbeta, PhD.,MUDr. Lidaj Ján, MUDr. Ondrisková Elena, MUDr. Ožvoldíková Silvia, MUDr. Marková-Zongorová Tatiana. 

PROGRAM

14,30  hod.   Slávnostné  príhovory

14,45 hod.    Judáková, M., Baraník, M., Stanková, B.: Peritonzilárny absces, diagnostika a terapia

14,55 hod.    Červeň, M.: Fabryho choroba

15,05 hod.    Naďová, K.: Výskyt MDRO u pacientov všeobecnej nemocnice

15,15 hod.    Serdahely, V., Cilingová I., Palenčárová P.: Liečba pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou vo FNsP Skalica

15,25 hod.    Bunová, B.:    Riešenie porúch deglutinácie vo FNsP Skalica a.s.

15,35 hod.    Jackuliak, P.:  Nový manažment dyslipidémie - inhibítory PCSK-9

15,45 hod.    Hunáková, A.: Nezrelé granulocyty a erytoblasty ako imunologické markery využiteľné v diagnostike sepsy    

15,55 hod.    Frič, M.: Vyšetrovanie na Cievnej ambulancii Nemocničná a.s. Malacky v akútnom režime (VAR) – % potvrdených akútnych stavov

16,05 hod.    Žigrai, M.: Extrahepatalne prejavy vírusom hepatitídy C

16,15 hod.    Wendl, J.: Naše skúsenosti s liečbou osteoporózy denosumabom

16,25 hod.    COFFEE BREAK

16,45 hod.    Hadvabová, S.: Pohľad imunoalergológa na využitie bakteriálnych lyzátov v prevencii recidivujúcich infekcií dýchacieho a močového traktu

16,55 hod.    Červeň, M.: Čo možno nevieme o CRP a aké je správne hodnotenie jeho zvýšených hodnôt v praxi

17,05 hod.    Ružičková, M., Bíla, M.: Laboratórna diagnostika ochorení pankreasu

17,15 hod.    Bartošovič, I., Tašká, A., Bartošovičová, D.: Násilie proti seniorom

17,25 hod.    Raková, J.: Anestézia kedysi a dnes

17,35 hod.    Uhrín, T.: Diagnostika a liečba poranení karpu

17,45 hod.    Ožvoldíková, S.: Polpill - nový prístup v liečbe hypertonikov s dyslipidémiou

17,55 hod.    Lidaj, J., Lidajová, T.: Dieťa v nás

18,05 hod.    Červeň, M.: Čo hovoria guidelines  2016 a klinické štúdie o sartanoch

18,25 hod.    DISKUSIA K PREDNÁŠKÁM

19,30 hod.    ZÁVER

V zmysle ustanovení  Vyhlášky MZ SR č.366/2005 Z.z. o kritériách o spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zmení neskorších predpisov sa účastníkovi vzdelávacej akcie priznáva  5 kreditov. Prosíme všetkých zúčastnených lekárov, aby si priniesli svoje registračné čísla (ID) zo Slovenskej lekárskej komory, aby sme mohli následne  ich účasť zaznamenať do elektronických prezenčných listín.

SPONZORI  PODUJATIA:   ABBVIE,  AMGEN, BENELA, BIO-G,  FNsP SKALICA a.s., FRESENIUS-KABI s.r.o., KRKA, SHIRE,  ZENTIVA


Program vedeckých podujatí v roku 2016

XIV. Kleiblove dni - 21.1:2016, hotel Tatran, Skalica

134. regionálna vedecká schôdza SLZ, 12.5.2016 - Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

135. regionálna vedecká schôdza SLZ, hotel Štefánik, Myjava 26.10. 2016.


POZVÁNKA - SPOLOK LEKÁROV ZÁHORIA SLS v spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou v Myjave vás pozýva na 135. regionálnu vedeckú  schôdzu, ktorá sa bude konať dňa  26.10.2016 o 14,30 hod. v Hoteli Štefánik na Myjave

PROGRAM pre formát pdf kliknite na pozvanka myjava 2016.pdf

14,30-14,40 hod. Slávostné otvorenie (MUDr. Henrich Gašparík, PhD, riaditeľ NsP Myjava)

14.40-15,00 hod.  Žigrai M.: Nové skúsenosti s bezinterferónovou liečbou u pacientov s chronickou  hepatitídou C 

15,00-15,20 hod.  Šafárová D.: Vyskyt TBC na  Slovensku, epidemiológia  a prevencia                                                                                                         

15,20-15,40 hod.  Čopáková S.: Spontánny intracerebrálny  hematóm  

15,40-16,00 hod.  Mokoš P., Janovíčková J., Szucs L.: Klostrídiová pseumdomembranózna kolitída 

16,00-16,20 hod.  Halaš P.: Dexmedetomidín a jeho miesto na ICU   

16,20-16,40 hod.  Kozlovský M.: Had v srdci                                      

16,40-17,00 hod.  Novotný J: Energetické nápoje a  teenageri   

17,20-17,40 hod.  Kolačan A: Metrológia v klinickom laboratóriu           

17,40-17,50 hod. Prestávka

17,50-18,10 hod.  Skalický J: Možnosti prevencie nozokomiálnych nákaz  

18,10-18,30 hod.  Náhliková J.: Druhy a skladovanie transfúznych liekov

18,30-18,50 hod.  Sláviková A: Aktuálne možnosti v liečbe DM  II. typu                                                                 

18,50-19,10 hod.  Filan F.: Helikobacter pylori, diagnostika a liečba  

19,10-19,20 hod.  Krč M., Míšaná J.: Preeklampsia                                             

19,20-19,30 hod.  Dugová E.: Vyšetrovacie postupy a liečba u detí a dospelých so strabizmom                      

19,30,-19,40 hod. Ondrisková E.: Kombinované vrodené srdcové chyby, kazuistika                             

19,40-19,50 hod. Záver podujatia

Odborný garant podujatia: MUDr. Elena Ondrisková. Podujatie je hodnotené 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME Slovenskej lekárskej komory

Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli  ID zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do prezenčných listín.

MUDr. Červeň Miroslav, prezident Spolku LZ SLS                                            PaedDr. Bunová Barbora, PhD., vedecká sekretárka Spolku LZ SLS


SPOLOK LEKÁROV ZÁHORIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI a PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE SMRDÁKY

Vás  pozývajú na 134. Regionálnu vedeckú schôdzu  Spolku lekárov Záhoria , ktorá sa uskutoční dňa  12. mája 2016 (štvrtok) o 14,30 hod., v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky

PROGRAM:

14,30 hod. Otvorenie:  Ing. Mária Turjaníková, riaditeľka PLK Smrdáky

Predsedníctvo: PhDr. Barbora Bunová, PhD, MUDr. Alena Masarovičová, MUDr. Elena Ondrisková

Odborný program

I. blok prednášok

1. Nová balneoterapia pre detí v PLK Smrdáky 20 min.

MUDr. Alena Masarovičová, Ing. Mária Turjaníková, Bc. Iveta Fojtlínová, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

2. Balneoterapia a dermatológia 20 min.

MUDr. Ján  Lidaj*, PhDr. Michal Vavro**, Bc. Iveta Fojtlínová.*, *Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, **Katedra fyzioterapie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU v Bratislave

3. Štruktúra, zdroje a využitie suplementácie mastných kyselín. Rybí olej vs Omega-3. 20 min.

RNDr. Renáta Kuniaková, Pleuran s.r.o., Bratislava

Prestávka 5 min.

II. blok prednášok

4. Amblyopia 20 min.

MUDr. Sivoňová Katarína, Očná ambulancia Popudinské Močidľany a Senica, SR

5. Echokardiografia a akútny koronárny syndróm 20 min.

MUDr. Kozlowski Marián, Kardiologická ambulancia NsP Myjava

6. Zdravotný stav Rómov na Slovensku 20 min.

Doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD. mim. prof.*, MUDr. Alena Tašká**, MUDr. Dušana Bartošovičová***, *VŠZaSP sv Alžbety Bratislava, **Amb. prenosných chorôb Holíč, ***Amb. VLDD Skalica

Prestávka 15 min

III. blok prednášok

7. Komplexní pohľad na problematiku onemocnění ramenního kloubu 20 min.

MUDr. Alena Sojková, Lázně Hodonín, Česká republika

8. Marfanův sy 20 min.

MUDr. Miriam Toppischová, Ambulance léčebné rehabilitace, Ústí nad Orlicí, Česká republika

9. Cervikobrachiální, cervikokraniální sy 20 min.

MUDr. Alena Šnoplová, Ambulance léčebné rehabilitace, Pardubice,  Česká republika
Prestávka 5 min

IV. blok prednášok

10. Vybrané komplikácie pri diabete 20 min.

MUDr. Mikuláš Kubek, MUDr. Ondrej Žilínek, MUDr. Ján Lidaj, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

11. Pery - jedlo, reč a erotika 20 min.

MUDr. Ján  Lidaj*, MUDr. Alena Masarovičová*, MUDr. Tatiana Jana Lidajová**, *Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, **Pediater s.r.o. Senica

Poster

Efekt včasnej fyzioterapie na zvýšenie svalovej sily u pacientov po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu.

PhDr. Michal Vavro*, Doc. MUDr. Katarína Gazdíková PhD., MHA, MPH, mim. prof.**, *Katedra fyzioterapie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU v Bratislave,**Ústav výživy Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, SZU v Bratislave

Diskusia 60 min.

Trvanie prednášok 15 minút + 5 minút diskusia. Ak prednášajúci vyčerpá celých 20 minút, diskusia sa odkladá na koniec seminára do záverečnej 60 minútovej diskusie ku všetkým prednáškam.

Podujatie je hodnotené 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Akreditačnou radou Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME).

Prosíme účastníkov, aby si pri registrácii uviedli do prezenčných listín svoje ID v SLK.

MUDr. Lidaj Ján                                                                           PaedDr. Bunová Barbora, PhD.

za výborr SLZ                                                                                     vedecká sekretárka SLZ

 


 

¨ Spolok lekárov Záhoria slovenskej lekárskej spoločnosti

   Fakultná nemocnica Skalica a.s.

   Vás srdečne pozývajú

   na XIV. ročník  vedeckej konferencie

   KLEIBLOVE LEKÁRSKE  DNÍ ZÁHORIA,

   ktorá sa uskutoční dňa 21. 1.  2016 v hoteli Tatran v Skalici

 

     pre zobrazenie pozvánky a programu vo formáte pdf kliknite sem alebo na na obrázok

 

PROGRAM:

15.00 – 15.20: SLÁVNOSTNÉ  PRÍHOVORY

15.20 – 15.35: Marenčák, J. (Skalica): ČO JE TRADIČNÉ A ČO JE NOVÉ V LIEČBE EREKTILNEJ DYSFUNKCIE

15.35 – 15.50: Hunáková, A., Bíla, M. (Skalica): PROTEINÚRIA V DIAGNOSTIKE CHRONICKÉHO OCHORENIA OBLIČIEK – AKTUÁLNE DIAGNOSTICKÉ METÓDY A POSTUPY

15.50 – 16.00: Bíla, M., Hunáková, A. (Skalica):  VITAMÍN D, VITAMÍN B12 A FOLÁT V DIAGNOSTIKE NIEKTORÝCH OCHORENÍ

16.00 – 16.10: Lokšová-Hotmarová, K. (Skalica): CELKOVÉ KORTIKOIDY V LIEČBE AKÚTNYCH OBŠTRUKCIÍ DÝCHACÍCH CIEST U DETÍ

16.10 – 16.25: Frič, M., Jurga, R. (Malacky): ZMENA POHĽADU NA ZÁVAŽNOSŤ "NETROMBOGENNÝCH" TROMBOFILNÝCH STAVOV ?

16.25 – 16.35: Naďová, K., Daviničová, S., Tencerová, M. (Skalica): NEOBVYKLÝ PÔVODCA SMRTIACEJ GASTROENTERITÍDY – AEROMONAS HYDROPHILA. KAZUISTIKA

16.35 – 16.45: Uhliarová, J., Donoval, M., Budinský, P. (Skalica): SYNDRÓM KAUDÁLNEJ REGRESIE A KAZUISTIKA

16.45 – 16.55: Ožvoldíková, S. (Brodské): MANAŽMENT OČKOVANIA V AMBULANCIÍ VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

16.55 – 17.05: Dragúnová, M., Kubíčková, A. (Skalica): PRVÉ VÝROČIE URGENTNÉHO PRÍJMU

PRESTÁVKA 10 MINÚT

17.15 – 17.30: Vicenová, Z. ,Kapustová, M. , Bunová, B. (Skalica): DVOJROČNÉ DIEŤA "MENEJ" ROZPRÁVA. KEDY JE MENEJ  NAOZAJ MÁLO ?

17.30 – 17.45: Marenčák, J. (Skalica): INFERTILITA U MUŽOV V ROKU 2015/ 2016

17.45 – 17.55: Šulcová, E. (Senica): RECIDIVUJÚCA CYSTITÍDA U ŽIEN

17.55 – 18.10: Červeň, M. (Skalica): POSTIHNUTIE OBLIČIEK PRI MALÍGNYCH NÁDOROCH A NEFROTOXICITA CHEMOTERAPIE VO SVETLE AKTUÁLNYCH POZNATKOV

18.10 – 18.20: Švehlová, K. (Skalica): DLHODOBÉ ÚČINKY CELKOVEJ ANESTÉZIE ALEBO ČO VIEME A ČO NEVIEME O ANESTÉZII

18.20 – 18.30: Raková, J. , Švehlová, K. (Skalica): KARDIOPULMONÁLNA RESUSCITÁCIA – POVINNOSŤ KAŽDÉHO LEKÁRA

18.30 – 18.40: Uhrin, T. , Petrík, R., Skála, J. (Skalica): SCARF OSTEOTÓMIA V LIEČBE HALLUX VALGUS

18.40 – 18.50: Horský, I., Svinčiak, M (Skalica): ANESTÉZIA PRI OPERÁCIÁCH HALUXOV

18.50 – 19.00: Petrík, R., Ševčík, M., Skála, J. (Skalica):  JE NAOZAJ VÝMENA VÁHONOSNÉHO KĹBU BANÁLNYM OPERAČNÝM VÝKONOM ? 

19.00 – 19.15: Grebáč, J., Vrba, P., Grebáčová, Z., Žúrková, A., Talová, V., Kasperkevič – Trnovcová, M. (Skalica): DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI AKÚTNEJ ISCHÉMIE MOZGU, SKÚSENOSTI A PERSPEKTÍVY 

19.15 – 20.15: DISKUSIA KU VŠETKÝM PREDNÁŠKAM A UKONČENIE KONFERENCIE     

 

Podujatie je hodnotené 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Prosíme účastníkov, aby si pri registrácii uviedli do prezenčných listín svoje ID v SLK.

Autobus bude pristavený pred NsP Myjava o 13,45, odchod z Myjavy o 14,00 hod., a  od zdravotného strediska v Senici o 14,30 hod.

Tešíme sa na vás!

Doc.MUDr. Jozef Marenčák,PhD.                                           PaedDr.Barbora Bunová,PhD,.

Prezident Spolku LZ                                                                     vedecká sekretárka Spolku LZ


Podujatia 2015

29.1.2015 o 15,00 hod. v hoteli Tatran v Skalica, XIII. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria. Prosíme aktívnych účastníkov do 30.12.2014 poslať názov prednášky (najlepšie aj s abstraktmi) na mailovú adresu PhDr. Barbora Bunová barbora.bunova@gmail.com alebo doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD marencak@ehs.sk

132. regionálna vedecká schôdza SLZ sa uskutoční dňa 14.5.2015 v kúpeľoch Smrdáky

133. regionálna vedecká schôdza SLZ sa uskutoční dňa 21.10. 2015 v Myjave


¨ Slovenská lekárska spoločnosť- Spolok lekárov Záhoria  v spolupráci s FNsP Skalica a.s.  vás srdečne pozýva na 133. regionálnu  vedeckú  schôdzu Spolku lekárov Záhoria, ktorá sa uskutoční  dňa 21.10.2015 v hoteli Štefánik v  Myjave

PROGRAM

14,30-14,40 Otvorenie

14,40-15,00 Koncepcia NsP Myjava  (prim.MUDr.H.Gašparík,PhD, riaditeľ NsP)

15,00-15,15 Godóová A, Majová L (Bratislava): Nové možnosti liečby vybraných neurologických a psychiatrických ochorení na  Slovensku. Projekt Cosmos

15,15-15,30 Husarčeková: Menierova choroba v otoneurologickom obraze (ORL amb.Myjava)

15,30-15,45 Zongora J: Nie každá komorová fibrilácia je fibrilácia komôr (RLP N.Mesto n.V)

15,45-16,00 Kolečan A: Nové Vyšetrovacie metódy na OKB (OKB Myjava)

16,00-16,15 Janovíčková J: Fallotova tetralógia (ARO Myjava)

16,15-14,35 Maček V. Dabigatran v klinickej praxi (Kard.ambulancia Trnava)

16,35-16,50 Diskusia

Prestávka 10 minút

17,00-17,20 Kozárová M: Dekubity,prevencia a liečenie (ARO Myjava)

17,20-17,40 Papp A: Možnosti laparoskopických operácií na chirurg. oddelení (Chirurg. odd.Myjava)

17,40-18,00 Mamová A: Chirurgická lie-ba nešpecifických črevných zápalov (Gyn.odd.NsP Myjava)

18,00-18,20 Míšáková J: Managament pacientok uterus myomatosus ( Gynek odd.Myjava)

18,20-18,40 Krč M: Patologické nálezy endometria v UZV obraze (Gynek.odd. Myjava)

18,40-19,00 Talábová E: Karbapenemázy-produkujúce enterobaktérie (Mikrobiol.odd. Myjava)

19,00-19,15 Ondrisková E: Fontánovská cirkulácia (DKA Myjava,N.Mesto n.V)

19,15-19,40 Diskusia

19,40   Záver

Podujatie je hodnotené 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Prosíme účastníkov, aby si pri registrácii uviedli do prezenčných listín svoje ID v SLK.

Edukačný grant podporili Krka  a Boehringer Ingelheim

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.                                   PaedDr. Bunová  Barbora, PhD.

     prezident SLZ                                                                    vedecká sekretárka SLZ


¨ SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOĆNOSŤ- SPOLOK LEKÁROV ZÁHORIA POZVÁNKA -  Spolok lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti Vás pozýva na 132.  vedeckú regionálnu  schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa  14. mája 2015 (štvrtok) o 14,30 hod. v  Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky

 Program:

 14,30 hod.   Otvorenie

 14,30 hod.   Lidaj, J, Fojtlínová I.( Smrdáky):  SPAE, PASI, QOL

 14,50 hod.   Murín, J.( Bratislava): Kardiálne markery v diagnostike srdcoveho zlyhania

 15,10 hod.   Jeseňák, M., Vrtíková, A., Havlíčková, J. (Bratislava, Martin):Rizikové faktory zvýšenej chorobnosti u starších detí   

 15,30 hod.   Prestávka 

 15,35 hod.   Zacharová, M., Suchá-Garajová,I.(Bratislava):   Oxymetazolín v liečbe nádchy

 15,55 hod.   Šajgalík, O. (Bratislava): Kyselina fusidová v liečbe očných infekcií   

 16,15 hod.   Krejstová, P., Horváth,M : Moderné emolienciá s obsahom kyseliny linolovej pre suchú, citlivú a atopickú pokožku    

 16,35 hod.   Prestávka 

 16,40 hod.   Ožvoldíková,S. (Šaštín-Stráže)::Manažment očkovania proti chrípke na ambulancií  všeobecného lekára

 17,00 hod.   Ondrisková,E. (Myjava): Arytmie u pacientov po operáciach vrodených srdcových chýb  

 17,20 hod.   Kanderová,I., Skladan Milan : Nádory hrubého čreva- súčasné trendy chirurgickej liečby    

 17,40 hod.   Prestávka 

 17,45 hod.   Hrabinová, A., Žilinková, M., Masarovičová, A. (Smrdáky).: Liečba psoriázy  

 18,05 hod.   Lidaj,J., Masarovičová,A (Smrdáky).: Sex v domove dôchodcov 

 18,25 hod.   Mašán, J. (Piešťany): Súčasné možnosti riešenia vertebrogénnych ochorení

 18,45 hod.   Záver

 TEŠÍME SA NA VÁS! Podujatie je hodnotené 4 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Prosíme účastníkov, aby si do prezenčných listín uviedli svoje ID v príslušnej stavovskej komore

 Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.                                                 PaedDr. Barbora Bunová,PhD. 

 prezident SLZ                                                                                     vedecká sekretárka SLZ   


¨ SPOLOK LEKÁROV ZÁHORIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI VÁS POZÝVA NA  XIII. ROČNÍK VEDECKEJ KONFERENCIE  „KLEIBLOVE LEKÁRSKE DNI ZÁHORIA“  ktorá sa bude konať dňa 29.1.2015 o 15. 00 hod. , Hotel Tatran Skalica. Odchod autobusu od  NsP MYJAVA o 14,00 hod. a od POLIKLINIKY SOTINÁ V SENICI o 14,30 hod. Prosíme členov SLK, aby si nezabudli  priniesť svoje registračné čísla.

VEDECKÝ PROGRAM 

15.00 hod.   SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE (prezident SLZ – doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD., Ing. Ľudoví Barát – primátor mesta Skalica, Ing. Renáta Kormanová – výkonná riaditeľka FNsP Skalica a. s.)

15.15 hod.  Marenčák, J.  (Skalica): Osobnosť MUDr. Karola Kleibla, CSc.

15.20 hod.  Marenčák, J. (Skalica): Ako včas diagnostikovať zhubný nádor obličky ?

15.40 hod.  Frič, M. (Malacky): Zmena pohľadu na závažnosť „netrombogénnych“ trombofilných stavov ?

16.00 hod.  Hunáková, A. (Skalica): Markery zápalu v diagnostike a monitorovaní sepsy

16.20 hod.  Bunová, B. (Skalica): Sprievodné symptómy NCMP z pohľadu klinického logopéda

16.40 hod.  Červeň, M. (Skalica): Primárna membránová glomerulonefritída – opis prípadu

17.00 hod.  Lidaj, J. , Lidajová, T. , Masarovičová A. (Smrdáky, Senica): Dermatovenerológia  v obrazoch ako prevencia

17.20 hod.  Marenčák, J. , Marenčáková, M. (Skalica): Je možná prevencia inkontinencie moču ?

17.40 hod.  PRESTÁVKA (10 minút)

17.50 hod.  Čierny, M. (Břeclav – ČR): Chirurgická liečba cukrovky 2. typu

18.10 hod.  Kanderová, I. , Skladan, M. (Skalica): Manažment pacienta s obštrukčným ikterom

18.30 hod.  Slovianin, I. , Mokrohajský, M. , Dragúň, J. (Skalica): Indikácie a využitie vákuum terapie v chirurgii  

18.50 hod.  Bartošovič, I. , Tašká, A. , Bartošovičová, D. (Skalica, Holíč): Zvláštnosti ochorení u seniorov

19.10 hod. Ožvoldíková, S. (Šaštín – Stráže): Očkovanie proti chrípke z pohľadu všeobecného lekára

19.30 hod.  Vojt, S. (Senica): Svetový deň obličiek

19.50 hod. Marenčák, J. (Skalica): Úrazy vonkajšieho genitálu

20.10 – 20. 40 hod.    DISKUSIA KU  VŠETKÝM PREDNÁŠKAM

20.40 hod.  ZÁVER KONFERENCIE

Doc. MUDr. Marenčák Jozef, PhD.                                                            PaedDr.Bunová  Barbora, PhD.

Prezident SPOLKU LZ  SLS                                                                     vedecká tajomníčka Spolku LZ SLS

 


Podujatia 2014

30. január 2014, Hotel Tatran, Skalica, XII. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria
16. máj 2014, Kúpele Smrdáky, 130 regionálna vedecká schôdza
22. október 2014, Hotel Štefánik, Myjava, 131. regionálna vedecká schôdza 


¨ Dovoľujeme si vás pozvať na 131. regionálnu vedeckú schôdzu Spolku lekárov Záhoria, ktorá sa uskutoční dňa 22.10. 2014 o 14,30. hod. v hoteli Štefánik v Myjave.

 Doc. MUDr. Jozef  Marenčák PhD. prezident SLZ                                     PaedDr. Barbora Bunová  PhD.      vedecká sekretárka SLZ    

    pre kompletné informácie kliknite na obrázok


¨ 16. máj 2014, Kúpele Smrdáky, 130 regionálna vedecká schôdza

Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov Záhoria a Prírodné liečebnú kúpele Smrdáky vás pozývajú na 130. regionálnu vedeckú schôdzu, ktorá sa bude konať v piatok 16. mája 2014 o 14,30 hod. v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky. Doprava na podujatie je individuálna.

Program

Otvorenie – Ing. M. Moravčík, riaditeľ PLK Smrdáky

 1. Moro M., Lidaj J. (RLK Trnava): Kontinuálne medicínske vzdelávanie v r. 2014 

 2. Gašpar R. (Slovenské liečebné kúpele Piešťany): Nové možnosti balneoterapie v SLK Piešťany 

 3. Masarovičová A., Hrabinová-Riaško A.. (Prírodné liečebné kúpele Smrdáky): Liečba kožných ochorení detí v PLK Smrdáky

 4. Maják J. (Ortopedické odd., FNsP Skalica): Úrazy kolena v ortopedickej praxi

 5. Žilínek O. (Prírodné liečebné kúpele Smrdáky): Eryzipel predkolenia, jeho komplikácie a liečba (kazuistika)

 6. Šajgalík O., Hrabinová-Riaško A. (Leo-Pharma Bratislava, PLK Smrdáky): Kyselina fusidová a jej liečebné spektrum

 7. Jankech J. (Pk Senica): Infekcie močových ciest u detí ( klikni sem )

 8. Vrtíková A., Havlíčková J. (Imunoglukan, s.r.o. Bratislava): Imunomodulácia a BAP (biologicky aktívne polysacharidy)

 9. Zacharová M., Suchá-Garajová I. (Merck): Roztok morskej vody v prevencii a podpornej liečby nádchy

10. Lidaj J., Lidajová T. (Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, Pediater, s.r.o. Senica): Resveratrol et cetera... 

Diskusia

Podujatie je hodnotené 4 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli svoju kartičku a ID zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín. Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané na konci podujatia.

 Doc. MUDr. Jozef  Marenčák PhD. prezident SLZ                                     PaedDr. Barbora Bunová  PhD.      vedecká sekretárka SLZ    


Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Dr. Pavla Blahu v Skalici, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov Záhoria, Asociácia poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti Slovenska, Občianske združenie Elisabeth v Skalici, Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica ,Mesto Skalica pod záštitou primátora mesta Skalica Dr.h.c. Ing. Stanislava Chovanca, a rektora VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave prof. MUDr. Mariána  Karvaja, PhD. si Vás dovoľujú pozvať v dňoch 2. – 3. apríla 2014   na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom  Človek ako bio - psycho - sociálna bytosť, Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudí vyššieho veku, ktorá sa bude konať v kinosále, kina Sloboda, v Skalici.

Vedecký výbor  medzinárodnej konferencie: Prof. MUDr. Marián  Karvaj, PhD., Prof. MUDr.Vladimír Krčméry,DrSc., Dr.h.c. Ing. Stanislav Chovanec, Prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH, Doc. MUDr. Jozef Marenčák,PhD, Doc. MUDr. Ivan Bartošovič,PhD.mim.prof., Doc. PaedDr. Et Mgr. Eva Zacharová,PhD, mim.prof., Doc.PhDr.Dagmar Mikuličková,PhD.,MPH, Doc. MUDr. Bušová,CSc., JUDr.Zdenko Mikulička, MPH, PhDr. Martina Štepanovská,PhD., PaedDr. Et Mgr. Pavol Tománek, PhD , PhDr.Eva Marešová , Mgr. Henrieta Novková, Mgr. Michal Mikulička 

Organizačný výbor konferencie: Prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH, Doc. MUDr. Jozef Marenčák,PhD,, Doc. PaedDr. Et Mgr. Eva Zacharová,PhD, mim.prof., Doc.PhDr.Dagmar Mikuličková, PhD.,MPH, JUDr.Zdenko Mikulička, MPH, PhDr. Martina Štepanovská,PhD., PaedDr. Et Mgr. Pavol Tománek, PhD., PaedDr. Ivan Hnát, PhDr. Eva Marešová, Mgr. Henrieta Novková, Mgr. Michal Mikulička, Bc. Katarína Baťková, Bc. Milada Dubináková 

Zostavovatelia monografie:Prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH, Doc.PhDr.Dagmar Mikuličková,PhD.,MPH, PhDr.Martina Štepanovská,PhD., JUDr.Zdenko Mikulička,PhD., PaedDr. Ivan Hnát

Recenzenti: Doc. MUDr. Jozef Marenčák,PhD., PaedDr. Et Mgr. Pavol Tománek, PhD., Doc. PaedDr. Et Mgr. Eva Zacharová,PhD, mim.prof.

Program konferencie

2. 4. 2014

8,30- 9,00 – prezencia v kine Sloboda Skalica

9,00-10,00 Otvorenie konferencie (príhovor ved.Ústavu Dr. P. Blahu, VŠ ZaSP JUDr. Z. Mikuličku , MPH a Dr. h.c., Ing. Stanislava Chovanca, primátora mesta Skalica)

Pracovné predsedníctvo: Zacharová, Mrázová, Repková

10,00 – 11,20 Dr.h.c.Anton Srholec (SK) : Človek ako bytosť duchovná

prof. MUDr. Jozef Novotný, Ph.D., LFIBA, ABIRA(ČR) : Kardiovaskulárne a metabolické rizikové faktory civilizačných chorôb a seniori

prof. PhDr. Pavel Muhlpacher, PhD. (ČR) : Aktivizace senioru jako prostředek sociální participace

doc. PaedDr.et Mgr. Eva Zacharová,PhD. (ČR) :   Komunikační dovednosti v edukační činnosti zdravotníkú  nelekářských profesií

Doc. PhDr.Kvetoslava Repková,CSc. (SK): Kvalita sociálnych služieb – večná téma v novom šate

doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.(SK) : Sociálne služby ako prostriedok zvyšovania kvality života seniorov 

doc. MUDr. Lýdia Smoleňová,PhD.,m.prof. (SK) :Celostný pohľad na bolesť v paliatívnej starostlivosti

11,20-12,00  DISKUSIA k prvému bloku

12,00-13,00  OBED. PRESTÁVKA

13,00-16,20

Pracovné predsedníctvo: Repiská, Stančiak, Mikuličková

MUDr. Ivan Uhliarik, (SK), poslanec NR SR: Zdravotná starostlivosť v sociálnych zariadeniach – východiská, prieniky, odporúčania

PaedDr. et Mgr. Pavol Tománek, PhD. (SK):  Život seniora v súčasných podmienkach rodiny 

PhDr. Monika Knezovičová (SK): Aplikácia Kingovej modelu do ošetrovateľskej praxe v zariadeniach soc.služieb s celoročným pobytom- zamyslenie

Prof. PhDr. Alžbeta Mrázová,PhD.,MPH (SK): Zdravé starnutie

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. (SK): Zdravotnícke pomôcky pre únik moču – indikácie a praktické  použitie 

Mgr. Stanislav Šurín, PhD. (SK): Hygiena rúk a dezinfekcia v zdravotníckych zariadeniach  

PhDr. Angelika Dudžáková, MPH (SK): Profesionálna príprava na výkon opatrovateľskej služby

Mgr. Eva Cisariková (SK): Komunikačné kompetencie sociálneho pedagóga a sociálneho pracovníka

Rezervovaná prednáška

Rezervovaná prednáška

17,00-18,00   DISKUSIA k druhému bloku prednášok

19,00-20,00   večera, ochutnávka vín v hoteli sv. Michal v Skalici

20,30-            prechádzka večernou Skalicou so sprievodcom

 

3. 4. 2014

 9,00 -  Otvorenie 2. dňa konferencie

Pracovné predsedníctvo : Bartošovič, Zacharová, Stančiak

doc. PaedDr. Et Mgr. Eva Zacharová, PhD.,mim. prof. (ČR) : Sociální komunikace ve vztahu sestra – pacient

doc. PhDr.Dagmar Mikuličková,PhD.,MPH (SK) :  Starostlivosť o seniorov v ADOS

PhDr. Libuša Repiská (SK) : Starostlivosť o pacientov s inkontinenciou

doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD.,MPH (SK) : Význam canisterapie pri práci so seniormi  

12,30 - ukončenie konferencie, prijatie záverov a odporúčaní

Exkurzia do Zariadenia pre seniorov v Skalici

Exkurzia do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici

 

Počas 1. dňa budú prezentované výrobky farmaceutickými firmami s možnosťou objednávok, ďalej budú prezentované práce ľudí so zdravotným postihnutím  s možnosťou ich nákupu. Z konferencie bude zhotovená monografia, podľa usmernenia budú lekárom, sestrám, a ostatným pracovníkom pridelené kredity v rámci ďalšieho vzdelávania. Svoje príspevky vo forme abstrakt, kľúčové slová (aj preklad do AJ) a text, použitá literatúra k jednotlivým odborom( zdravotníctva, sociálnej práce, psychológie a pedagogiky) cca 5 - 10 strán, môžete posielať na mailovú adresu:  konferencia.si@gmail.com do 16.3. 2014. Prednášku je potrebné pripraviť v Power pointe v trvaní cca 10 – 15 minút. Formulár prihlášky prosíme poslať do 20.03.2014 na mailovú adresu: konferencia.si@gmail.com . Ubytovanie: individuálne ( kontakty na www.skalica.sk ). Naša ponuka: Internát o.z. ELISABETH, Potočná 48, Skalica, kontakt: internat.skalica@gmail.com, cena za 1 noc 12 € osoba (2-lôžkové izby s príslušenstvom), počet miest obmedzený. Účastnícky poplatok: pre členov komôr 12  €, pre nečlenov komôr  20   €, (pre študentov  zdarma – bez občerstvenia). V účastníckom poplatku je zahrnuté občerstvenie,  večera, technika, priestory.

Monografia bude vydaná pod  ISBN 978-80-970567-3-5,    EAN 9788097056735


¨Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Záhoria, Mesto Skalica, Nemocnica s poliklinikou Skalica pod záštitou primátora mesta Skalice Ing. Stanislava Chovanca, Dr.h.c. a riaditeľky FNsP Skalica Ing. Renaty Kormanovej usporiadajú XII. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni  Záhoria štvrtok, 30. januára 2014 o 15.00 hod.v hoteli Tatran Skalica.Odchod autobusu z NsP Myjava je o 14.00 hod., z parkoviska polikliniky Senica o 14.30 hod. Organizačný a vedecký výbor: doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., PaedDr. Barbora Bunová, PhD., MUDr. Ján Lidaj, doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD., doc. PhDr. Dagmar Mikuličková, PhD. MPH, MUDr. Elena Ondrisková, MUDr. Zdenko Šulek, Ing. Rastislav Valko, MUDr. Tatiana Zongorová – Marková. Hodnotenie Slovenskej lekárskej komory: 5 kreditov. Prosíme všetkých zúčastnených, aby si priniesli svoje registračné čísla (ID) zo Slovenskej lekárskej komory na zaznamenanie účasti do elektronických prezentačných listín. Certifikáty budú odovzdané v závere podujatia. Oficiálnym sponzorom je firma: HARTMANN – RICO, spol. s r. o.

PROGRAM

15,00 hod. Slávnostné otvorenie programu( prezident SLZ – doc. MUDr. Marenčák, PhD., Ing. Chovanec, primátor mesta Skalica, Ing. Kormanová, výkonná riaditeľka FNsP Skalica a.s.)

1. BLOK PREDNÁŠOK

15,15 hod. Marenčák, J. (Skalica): Ako včas diagnostikovať urologickú malignitu?

15.30 hod. Kormanová R. (Skalica): Súčasný stav a smerovanie FNsP Skalica

15,40 hod. Červeň, M. (Skalica): Aktuálne poznatky o vitamíne D

15,50 hod. Grebáč, J. (Skalica): Multimodálne MR vyšetrenie prostaty

16,05 hod. Sivoňová, K. (Prietržka): Glaukóm

16,15 hod. Miertuš, J. (Bratislava ): Nové poznatky v genetickom poradenstve

16,25 hod. Naďová, K. (Skalica): Dezinfekcia povrchov a plôch – súčasť prevencie a kontroly HCAI

16,35 hod. Šantavá, S. , Kos,S. , Jurkovič, (Skalica): Renesancia syfilisu?

16,45 hod. Gregušová, J. , Greguš, M. (Skalica): Prvé skúsenosti s použitím 8 % kapsaicínovej náplasti v liečbe neuropatickej bolesti

16,55 hod. PRESTÁVKA (10 min.)

2. BLOK PREDNÁŠOK

17,05 hod. Lidaj, J. , Lidajová, T. (Smrdáky, Senica):Detská koža, detská duša

17,20 hod. Bunová B. (Skalica): Detská dysfágia

17,35 hod. Šulcová, E. (Senica): Hyperaktívny močový mechúr – diagnostika a liečba

17,50 hod. Marenčáková, M. , Marenčák, J. (Skalica): Pomôcky pre únik moču – indikácie a praktické využitie

18,05 hod. Bartošovič, I. , Tašká, A. , Bartošovičová, D. (Skalica, Holíč): Prevencia infekčných ochorení v sociálnych inštitúciách

18,20 hod. Černianska, A. (Bratislava): Ako liečiť druhý najčastejší detský problém bez následkov na celý život?

18,35 hod. Markovičová, M. (Myjava): Metformin a jeho možné využitie v liečbe detí a adolescentov

18,45 hod. Berešová, E. , Podpera, T. (Myjava): Genetické polymorfizmy v patogenéze karcinómu prsníka

18,55 hod. Baraník, M. , Judáková, M. , Majáková, L. (Skalica): Nové diagnostické a terapeutické metódy na ORL oddelení FNsP Skalica

19,05 – 20,00 hod. DISKUSIA KU VŠETKÝM PREDNÁŠKAM

20,00 hod. Záver konferencie

pre kompletný program v pdf formáte - kliknite na 30.1.2014 (štvrtok), XII. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria.


Podujatia 2013  

XI. ročník Kleiblove dni - Skalica - 17.1.2013

apríl 2013 - regionálna schôdza v Senici - zrušená

19. jún 2013 - 128. regionálna schôdza v Malackách

23. október 2013 - 129. regionálna schôdza v Myjave, pre pozvánku a program kliknite na obrázok

 

¨ 129. regionálna  vedecká  schôdza 23.10.2013  v hoteli Štefánik  na Myjave na nám. M. R. Štefánika

  

PROGRAM 

15,00 -15,05 Otvorenie

15,05 -15,20 Beňačka .J, Kard.ambulancia  Piešťany: Potreba účinnej  prevencie CMP(cievnej mozg.príhody) u pacientov s FP(fibriláciou predsiení)

15,20 -15,30 Valjanová K., Podpera T., Interné odd. Myjava: Nežiadúce účinky antiarytmickej liečby

15,30 -15,40 Baníková M., OAIM Myjava: Anesteziologické predoperačné vyšetrenie

15,40 -15,50 Halaš P., OAIM Myjava: Predoperačná a pooperačná starostlivosť o pacienta z pohľadu anestiológa

15,50 -16,00 Krč M., Gynekolog odd.Myjava: Zápalové ochorenia  pošvy v patogenéze PROPV(predčasného odtoku plod.vody)

16,00 -16,25 Diskusia

16,25 -16,40 Prestávka

16,40 -16,50 Lacková I., Detské oddelenie Myjava: Hormonálne a metabolické zmeny u detí s SGA  (small for gestatione age) liečených rastovým hormónom po prvom roku liečby

16,50 -17,00 Nosková J., Rehabilit.oddelenie Myjava: 0sobitosti v liečebnej rehabilitácii u geriatrických pacientov

17,00 -17,10 Marková-Zongorová T., Neurolog.amb.Myjava: Bolesť

17,10 -17,20 Ondrisková E., Detská kard.amb. Myjava a Nové Mesto n.V.: Zriedkavé nálezy na  mitrálnej chlopni, kazuistika

17,20 -17,40 Diskusia

17,40                  Záver

 

Odchod autobusu z FNsP a.s.  zo Skalice o 13,45 hod.,  zo Senice o 14,10 hod.

Podujatie je hodnotené 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli svoju kartičku a ID zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín. Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané na konci podujatia.

 Doc. MUDr. Jozef  Marenčák PhD. prezident SLZ                                     PaedDr. Barbora Bunová  PhD.      vedecká sekretárka SLZ                                           

                                                           


¨ 128. regionálna schôdza v Malackách - jún 2013

Pozývame vás na regionálnu vedeckú schôdzu, ktorá sa bude konať 19. júna 2013 o 16,00 hod. v Moteli "M" v Malackách (Diaľničné odpočívadlo D2, smer Kúty - Bratislava (GPS súradnice 48,46375-17,03617). Odchod autobusu z NsP Myjava o 13,30 hod., z Polikliniky Senica o 14,00 hod., z FNsP Skalica o 14,30 hod.

Program:

16,00-16,20 Marenčák, J., Skalica: Furnierova gangréna

16,20-126,40: Marenčák, J., Skalica: "Andropausa" a starnúci muž r. 2013

16,40-17,10 Pavelek G., Boroňpvá J., Trnava: Otalgia a jej diferenciálna diagnostika

17,10-17,30: Sedláčková Z., Malacky: Červené oko

17,30-17,50 Hegyi P., Malacky: Gastroetofageálny reflux

17,50-18,10 Prestávka

18,10-18,30 Volnátová A., Malacky: Z čoho máme strach pri liečbe bolesti

18,30-18,50 Volnátová A., Malacky: Predoperačná príprava pacienta

18,50-19,10 Hunáková A., Bila M., Štefanec F., Skalica.: Presepsín - perspektívny marker v diagnostike sepsy, diagnostické vlastnosti, benefity a limity

19,10-19,30 Lidaj J., Masarovičová A., Smrdáky: Slnko a klíma

19,30-19,50 Lidaj J.: Smrdáky: Svetový kongres FEMTEC v Číne

19,50-29,10 Kolenáková A., Malacky: Diagnostika a liečba alergickej rinitídy.

20,10-21,00 Diskusia

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie: 5  kreditov. Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli svoje registračné číslo (ID) zo svojich zdravotníckych komôr. Potvrdenia o účasti budú účastníkom schôdze odovzdávané v závere podujatia.

doc. MUDr. J. Marenčák PhD                 PaeDr. Bunová Barbora, PhD

prezident SLZ                                              vedecká sekretára SLZ

 


¨ XI. ročník vedeckej konferencie  Kleiblove lekárske dni Záhoria

Spolok lekárov Záhoria Slovenskej  lekárskej spoločnosti a Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica pod záštitou primátora mesta Skalice Ing. Stanislava Chovanca, Dr.h.c. usporiadajú  XI. ročník vedeckej konferencie  Kleiblove lekárske dni Záhoria, vo štvrtok, 17. januára 2013 o 15.oo hodine v hoteli  Tatran Skalica. Odchod autobusu z NsP Myjava je o 14,00 hod., z parkoviska Polikliniky Senica o 14,30 hod.

 Organizačný a vedecký výbor

doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD mim. prof. ,PaedDr.Barbora Bunová PhD. , MUDr. Ján Lidaj, doc. MUDr. Jozef Marenčák PhD.´, doc. PhDr. Dagmar Mikuličková, PhD., MPH, MUDr. Elena Ondrisková, MUDr. Zdenko Šulek, Ing. Rastislav Valko, MUDr. Tatiana Zongorová-Marková.

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie: 7  kreditov

Certifikáty budú odovzdané v závere podujatia.

Program

15,00-15,05

Slávnostné otvorenie primátorom mesta Skalice Ing. Stanislavom Chovancom,Dr.h.c  a odovzdanie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti jubilantom v roku 2012 a Ceny za najlepšiu prednášku Spolku lekárov Záhoria v roku 2012.

 Vedecká časť

1.BLOK PREDNÁŠOK

Kormanová, R. (Skalica): Súčasnosť a budúcnosť FNsP Skalica (10 min)

Marenčák, J. , Moro, R. , Králik, E. , Rusková, P. (Skalica): Diagnostika a liečba BPH u starších mužov (15 min)

Podpera, T. , Bérešová, E. (Myjava): Prevencia invazívnych pneumokokových ochorení (10 min)

Frič, M. (Malacky): Ambulantná infúzna liečba ischemických defektov dolných končatín alprostadilom  (10 min)

Bartošovič, I. , Tašká, A. , Bartošovičová, D. (Skalica): Posudzovanie malnutrície v zariadeniach sociálneho typu (10 min)

Horský, I. , Danišová, E. , Sabanoš, R. (Skalica): TRALI (10 min)

Bartošková, G. , Kvaltín, V. , Šurinová, B. (Skalica): Herpetické infekcie v gravidite (10 min)

Červeň, M. (Skalica): Akútne poškodenie obličiek podľa K DIGO 2012 – návod pre klinickú prax (10 min)

Bíla, M. , Hunáková, A. (Skalica): Cystatín C – nový marker v diagnostike obličkových funkcií (10 min)

Naďová, K. (Senica): Povinnosť zaväzuje alebo zväzuje ?(10 min)

PRESTÁVKA (10min)

2. BLOK PREDNÁŠOK

Ondrisková, E. (Myjava, Nové Mesto nad Váhom): Bikuspidálna aortálna chlopňa (kazuistika)  (7 min)

Gregušová, J. , Greguš, M. (Skalica): Neuropatická bolesť – aktuálny pohľad na jej príčiny a liečbu (10 min)

Horský, I. , Zaviatičová, Z. (Skalica): Pacient s nízkym SVRI (10 min)

Krč, M. , Nemčeková, M. (Myjava): Rastová retardácia plodu (10 min)

Strmiska, F. , Holečko, R. , Stankovič, J. , Kočíšek, Ľ.  (Nový Smokovec): Praktický význam virtuálnej bronchoskopie pre detského pacienta a bronchológa – ukážka (video)(15 min)

Zavillová, A. , Markovičová, M. (Myjava): Sallmonelová sepsa u dojčaťa (kazuistika)(7 min)

Čambal, M( Bratislava).: Vredy predkolenia (15 min)

Blaha, M., Nezdařil, J., Geško, J. (Hodonín)  : Co také může skrývat gynekologická symptomatologie (kazuistika)(10 min)

Marenčák, J. , Marenčáková, M. (Skalica): Inkontinencia moču – diagnostika a liečba v roku 2012/ 2013  (15 min)

Diskusia ku všetkým predneseným prácam

Záver

Večera

 


Podujatia 2012

¨  Slovenská lekárska spoločnosť a Spolok lekárov Záhoria vás pozývajú na 127. regionálnu vedeckú schôdzu, ktorá bude v stredu 17. októbra 2012 o 15.00 hod. v hoteli Štefánik, nám. M. R. Štefánika 37, Myjava.  Odchod autobusu z  FNsP Skalica o 13,45 hod., z  Polikliniky Senica o 14,15 hod.  

 Program:

1.  MUDr. Vršanská, V.: Prevencia kardiovaskulárnych chorôb v detskom veku

2.  MUDr. Kabátová, J.: Prebiotiká, probiotiká a funkčné potraviny. Ich význam v  praxi

4.  MUDr. Krč, M.: Očkovanie rakoviny krčka maternice- kazuistika

5.  MUDr. Halaš, P. : Domáca umelá pľúcna ventilácia

6.  MUDr. Patúček, M.: Akútna pankreatitída

7.  MUDr. Marková-Zongorová, T.: Hormonálna antikoncepcia a cievna mozgová príhoda

8.  MUDr. Ondrisková, E.: Hypertrofická kardiomyopatia - kazuistika

9.  MUDr. Žilková, M.: Úskalia diferenciálnej diagnostiky sepsy - kazuistika

10. Diskusia

Podujatie je hodnotené 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli svoju kartičku a ID zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín. Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané na konci podujatia.

PaedDr. Barbora Bunová, PhD.                                                  doc. MUDr. J Marenčák PhD.

    vedecký sekretár SLZ                                                                        prezident SLZ


¨ Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Záhoria vás pozývajú na 126. regionálnu vedeckú schôdzu, ktorá bude vo štvrtok 10. mája 2012 o 15.00 hod. v kinosále Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky. Odchod autobusu z NsP Skalica o 14,00 hod., z NsP Myjava o 14,00 hod., z Polikliniky Senica o 14,30 hod.

Program:

1. Šulek Z. (Senica): Zriedkavý prípad cholelithiázy u 13 ročného dievčaťa

2. Lipovský P. (Bratislava): Infekčné ochorenia prenášané článkonožcami

3. Krupka M. (Brno): Rizikové skupiny pacientov vo vzťahu k slnečnému žiareniu

4. Kovaľová Z. (Bratislava): Nadmerné potenie

5. Lidaj J., Masarovičová A., Privarová Z. (Smrdáky): Psoriáza a sírovodík na internete

6. Masarovičová A., Hundáková M., Hrabinová A. (Smrdáky): Rehabilitačný chodník

7. Diskusia

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME): 4 kredity

Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli svoje registračné číslo (ID) zo Slovenskej lekárskej komory

a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín

Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané v závere podujatia.

doc. MUDr. I. Bartošovič PhD. mim.prof.               doc. MUDr. J Marenčák PhD.

      vedecký sekretár SLZ                                                     prezident SLZ


¨ X. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni  

Spolok lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti, Stredná zdravotnícka škola Skalica, Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica,  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o. Bratislava detašované pracovisko dr. Pavla Blahu v Skalici, pod záštitou  

ministra zdravotníctva SR MUDr. Ivana Uhliarika a primátora mesta Skalice Ing. Stanislava Chovanca usporiadajú X. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria s medzinárodnou účasťou. Štvrtok, 23. februára 2012 o 15.00 hod., hotel Tatran, námestie Slobody 98,  Skalica. Odchod autobusu z NsP Myjava je o 13,30  hod., z parkoviska Polikliniky Senica o 14,00  hod.  

Pracovné predsedníctvo: doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD. mim. prof., MUDr. Ján Lidaj, doc. MUDr. Jozef Marenčák PhD., PhDr. Dagmar Mikuličková, PhD. MPH., MUDr. Elena Ondrisková, PhDr. Emília Potúčková

PROGRAM

Slávnostné otvorenie primátorom mesta Skalica Ing. Stanislavom Chovancom 

Odovzdanie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti našim členom - jubilantom v roku 2011                      

Odovzdanie ceny za najlepšiu prednášku Spolku lekárov Záhoria za rok 2011

VEDECKÁ ČASŤ

1. Marenčák, J., Moro, R., Králik, E, Rusková, P. (Skalica): Komplikácie transuretrálnej resekcie prostaty pre benígnu prostatickú hyperpláziu 

    (20 ročné skúsenosti).

2. Zavillová, A. (Myjava): Špecifická alergénová imunoterapia z päťročného liečebného horizontu.

3. Bartošovič, I., Tašká, A., Bartošovičová, Iv. (Skalica, Holíč): Vývoj farmakoterapie v zariadeniach pre seniorov v rokoch 2001 a 2010.

 4. Sojková, A. (Hodonín): Dlouhodobé následky po whiplash poranění.

 5. Ondrisková, E. (Myjava): Tumor srdca - kazuistika

6. Konvalinová, B. (Skalica): Naše skúsenosti s chrípkou typu H1N1.

7. Baránik, M., Judáková, M., Kubo, Ľ., Marenčáková, M. (Skalica): Nové možnosti liečby na ORL oddelení FNsP Skalica.

8. Kos, S., Kóňová, L., Vašková, M. (Skalica): Molekulárna biológia a jej využitie v laboratórnej diagnostike OKM FNsP Skalica.

9. Grebáč, J. (Skalica): Základné informácie pre lekárov indikujúcich vyšetrenie magnetickou rezonanciou.

10. Hunáková, A. (Skalica): Moderné klinické laboratórium.

      Prestávka   

11. Rak, J., Raková, E., Bílek, Š., Raková, J. (Holíč, Skalica): Projekt Severná Karélia.

12. Moravanská, D. (Skalica, Senica): Rehabilitačná starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v akútnom štádiu.

13. Švaro, J. (Myjava):  Strelné poranenie hrudníka – kazuistika

14. Kapustová, M., Bunová, B.(Skalica): Poruchy metabolizmu ako jedna z príčin autizmu 

15. Lidaj J., Masarovičová A., Privarová, Z. (Smrdáky): Psoriáza, sírovodík, balneoterapia

16. Marenčák, J., Moro, R., Rusková, P., Králik, E. (Skalica): Diagnostika,  liečba a prognóza pacientov s Fournierovou gangrénou (25 ročné skúsenosti).

17. Donoval, M. (Holíč): Hormonálna terapia v gynekológii vo vzťahu k trombofilným stavom.

18. Ružek, J., Jasenková, M., Riška, J. (Skalica, Bratislava): Nevyliečiteľne choré deti a použitie opiátov v domácom prostredí

19. Šimko, J. (Bratislava):  Nové trendy vo vyšetrovaní genetických ochorení.

      Diskusia ku všetkým predneseným prácam

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME):  8  kreditov. Prosíme všetkých zúčastnených, aby si priniesli svoje registračné čísla (ID) zo Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek; na zaznamenanie účasti do elektronických

prezenčných listín. Certifikáty budú odovzdané v závere podujatia 


Podujatia 2011

¨ IX. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni

Spolok lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti, Stredná zdravotnícka škola Skalica, Nemocnica s poliklinikou Skalica, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o. Bratislava, detašované pracovisko dr. Pavla Blahu v Skalici, pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Ivana Uhliarika a primátora mesta Skalice Ing. Stanislava Chovanca usporiadajú IX. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria s medzinárodnou účasťou  vo štvrtok, 3. februára 2011 o 14.30 hodine hotel Tatran, námestie Slobody 98,  Skalica. Odchod autobusu z NsP Myjava je o 13,00  hod., z parkoviska Polikliniky Senica o 13,30  hod.

Pracovné predsedníctvo: doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD. mim. prof., MUDr. Ján Lidaj, doc. MUDr. Jozef Marenčák PhD., PhDr. Dagmar  Mikuličková PhD. MPH., PhDr. Emília Potúčková.

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME): 8 kreditov. Prosíme našich členov, aby si priniesli svoje registračné číslo (ID) zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín ! Certifikáty budú odovzdané v závere podujatia.

Program:

Slávnostné otvorenie primátorom mesta Skalice Ing. Stanislavom Chovancom

Odovzdanie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti jubilantom za rok 2010 a ceny za najlepšiu prednášku Spolku lekárov Záhoria v roku 2010

Vedecká časť

1. Marenčák, J., Moro, R., Králik, E.  (Skalica) Transuretrálna elektrovaporizácia prostaty u pacientov s benígnou prostatickou hyperpláziou

2. Fiala, P., Stražanová, S., Kubicová, A. (Skalica) Výpovedná hodnota bioptického vyšetrenia

3. Bartošovič, I., Tašká, A., Bartošovičová, D. (Skalica, Holíč) Prevalencia vybraných subjektívnych ťažkostí u inštitucionalizovaných seniorov

4. Šefčíková, G., Vávra, P., Kvaltín, V. (Skalica)  Mimomaternicová tehotnosť – vývoj diagnostiky a liečby na gynekologicko- pôrodníckom oddelení NsP Skalica v rokoch 1995–2010

5. Krč, M., Šipoš, A., Gašparík, H. (Myjava) Primárny karcinóm tubae uterinae - kazuistika

6. Šurinová, B., Budinský, P., Kvaltín, V. (Skalica) Cisársky rez – analýza na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP Skalica za obdobie 1995–2010

7. Radó, P., Radó, S. (Skalica) Akútne stavy v psychiatrii

8. Sojková, A. (Hodonín) Lymfedém – etiologie, diagnostika a terapie

9. Zavillová, A. (Myjava) Diferenciálna  diagnostika angioedému

10. Výmolová, Foltýnová (Hodonín): Resistence na hlavičce novorozence - kasuistika.

11. Ondrisková, E. (Myjava) Srdce športovca

12. Černý, J., Skála, J., Vidovič, D., Maják, J. (Skalica) Zaujímavosti a kazuistiky z práce ortopedického oddelenia NsP Skalica v roku 2010

13. Moravanská, D. (Skalica) Prehľad rehabilitačných procedúr a metodík podávaných v NsP Skalica

14. Naďová, K. (Trnava)  Výskyt nozokomiálnych nákaz ako indikátor kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

15. Fiala, P., Mrvová, G. (Skalica) Súčasný stav právnej zodpovednosti v nemocnici

16. Míšaná, O. (Senica) Posudková problematika lekárskej posudkovej činnosti

17. Keryová, Z. (Senica)Dysfunkcia štítnej žľazy a lipidový metabolizmus

18. Marenčák, J., Marenčáková, M. (Skalica) Noktúria

19. Rak, J., Raková, E., Bílek, Š. (Holíč) Káva a my

20. Lidaj, J., Masarovičová, A., Lidajová, T. (Smrdáky, Senica) Psoriáza a sex

Diskusia ku všetkým predneseným prácam

Záver  


¨ Slovenská lekárska spoločnosť –   Spolok lekárov Záhoria. 124. regionálna vedecká schôdza, štvrtok 19. mája 2011 o 15.00 hod. v hoteli Atrium, Zámocká 1, Malacky.

  Program:

1.    Pavelek, G., Boroňová, J.: Poruchy dýchania z pohľadu otorinolaryngológa  

2.    Koleníková, A. : Adenoidné vegetácie v dospelom  veku

3.    Sedláčková, Z.: Príčiny slepoty v minulosti a dnes

4.    Tedla, M.: Tinnitus  

5.    Ölvedy, R.: Poruchy spánku v spektre duševných porúch 

6.    Mucska, I.:  Spánkové poruchy dýchania - diagnostika a terapia 

7.    Diskusia 

Sponzori podujatia: Audioprotetika Dunaj s.r.o.,  Sanitas Pharma a.s.,  GlaxoSmithKline,  TEVA  Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.             

Podujatie je hodnotené 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli svoju kartičku a ID zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín. Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané na konci podujatia.


¨ Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Záhoria, 125. regionálna vedecká schôdza, v stredu 19. októbra 2011 o 14.30 hod. v hoteli Štefánik, nám. M. R. Štefánika 37, Myjava.

Program:

1.     Markovič, J., Ondrisková, E.: (Myjava):  Zdravotníctvo na Myjave medzi dvoma vojnami

2.     Čižmárová,  E.:  (Bratislava) Problematika hypertenzie v detskom a dorasteneckom veku, terapeutické skúsenosti

3.     Marková T.: (Myjava) Vertigo  

4.     Bekečová, B.: (Myjava) Tinitus masker  

5.     Krč, M.: (Myjava)  Sonografický skríning v 1. trimestri gravidity 

6.     Ondrisková, E.: (Myjava, Nové Mesto nad Váhom) Mitrálna regurgitácia z pohľadu echokardiografie

7.     Langová:  (Bratislava) Nové trendy v liečbe dyslipidémii 

8.     Marková, T.: (Myjava) Katadolon v liečbe myoskeletálnej bolesti 

9.     Diskusia

Sponzori podujatia: Abbott, Pfizer, Teva, Worwag pharma, WEGA - MS               

 

Podujatie je hodnotené 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli svoju kartičku a ID zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín. Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané na konci podujatia.

 


Podujatia 2010

 

21.1. 2010 (štvrtok) Skalica - vedecká konferencia - Kleiblove dni

20.5. 2010 (štvrtok) Senica - regionálna vedecká schôdza

13.10. 2009 (streda) Myjava - regionálna vedecká schôdza 


 

 

¨ Spolok lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti, NsP Skalica, Stredná zdravotnícka škola Skalica, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava detašované pracovisko dr. P. Blahu v Skalici, pod záštitou primátora mesta Skalice Ing. Stanislava Chovanca usporiadajú VIIl. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria

vo štvrtok, 21. januára 2010 o 13.30 hodine v hoteli Patriot Skalica. Odchod autobusu z NsP Myjava je o 12,15 hod. z parkoviska Polikliniky Senica o 12,45 hod. Srdečne pozývame všetkých našich členov.

Pracovné predsedníctvo: doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD. mim. prof., MUDr. Ján Lidaj, doc. MUDr. Jozef Marenčák PhD., PhDr. Dagmar Mikuličková PhD. MPH., Mgr. Emília Potúčková. Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME):6 kreditov. Prosíme našich členov, aby si priniesli svoje ID zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín. Certifikáty budú odovzdané v závere podujatia. Oficiálnymi sponzormi sú: OZONE LABORATORIES SLOVAKIA, s. r. o., Hartman Rico, Ferring Pharmaceuticals.

P R O G R A M :

13,30–13,45 Slávnostné otvorenie primátorom mesta Skalice Ing. Stanislavom Chovancom.

                       Odovzdanie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti jubilantovi za rok 2009 a cien za najlepšiu prednášku Spolku lekárov Záhoria v rokoch 2008 a 2009.

V  E D E C K Á Č A S Ť

13,45–14,00 Radičová, E. (Hodonín) Prevencia nozokomiálnych nákaz v Nemocnici Hodonín

14,00–14,15 Naďová, K. (Trnava) Pandemická chrípka – možnosti prevencie

14,15–14,30 Moravanská, D. (Skalica) Rehabilitácia polytráum – kazuistiky

14,30–14,45 Bartošovič, I., Tašká, A., Bartošovičová, D. (Skalica, Holíč) Folsteinov test pri zisťovaní kognitívnych porúch u seniorov v inštitúciách

14,45–15,00 Radó, P., Radó, S. (Skalica) Delirantné stavy

15,00–15,15 Riška, J. (Skalica) Larsenov syndróm – kazuistiky

15,15–15,30 Ondrisková, E. (Myjava) Netypické echokardiografické obrazy – kazuistika

15,30–15,45 Sobotová, J. (Skalica) Realizácia sociálnych služieb v praxi

15,45–16,00 Prezentácia posterov:

                       Skalický, Talábová, Klimáčková (Myjava) Nepríjemný parazit sa vracia do ľudských príbytkov

                       Janošek, J., Dugová, E. - technická spolupráca (Myjava) Technické podmienky pre stanovenie indexu avidity IgG protilátok (OKM Myjava)

                       Hunáková, A., Štefanec, F., Bílá, M. (Skalica) Štandardizovaná analýza močového sedimentu

16,00–16,15 Prestávka

16,15–16,30 Marenčák, J., Moro, R., Kotorová, L., Králik, E. (Skalica) Syndróm nedostatku testosterónu u starnúceho muža

16,30–16,45 Mikuličková, D., Mikulička, Z. (Skalica, Kúty) Diagnostika v ošetrovateľstve

16,45–17,00 Janošek, J., Dugová,E. (Myjava) Význam markerov indexu avidity IgG protilátok pre hodnotenie priebehu infekčného procesu. Výsledky dlhodobého sledovania

17,00–17,15 Grenčíková, J., Daviničová, S., Temerová, G. (Skalica) Laboratórna diagnostika infekcie Helicobacter pylori

17,15–17,30 Pavelek, G., Boroňová J. (Trnava) Tinitus

17,30–17,45 Boroňová J. (Trnava) Networking ako súčasť kariéry zdravotníka

17,45–18,00 Medlen, I., Uhliarik, I. (Skalica) Smerovanie NsP Skalica v roku 2010

18,00–18,15 Lidaj, J., Masarovičová, A. (Smrdáky) Stres a psoriáza

18,15–18,30 Rak, J., Raková, E., Bílek, Š. (Holíč, Skalica)  Možnosti liečby obezity v ambulancii všeobecného lekára

18,30–18,45 Budinský, P., Kvaltín, V. (Skalica) Karcinóm endometria – diagnostika a liečba v podmienkach oddelenia NsP Skalica

18,45–20,00 Diskusia ku všetkým predneseným prácam Zlosovanie otázok do diskusie.

20,00             Záver, recepcia a spoločenský program


¨ 122. regionálna vedecká schôdza, štvrtok 20.mája 2010 o 14,30 hod., Veľká zasadačka Mestského úradu Senica. Odchod autobusu z NsP Skalica o 13,45 hod., z NsP Myjava je o 13,45 hod.

Program:

1. Dr. Šulek: Chronické ochorenia čriev u detí

2. Dr. Vrancová: Adenoidné vegetácie

3. Dr. Lidaj, J.: Alkohol

4. Diskusia 30 min.

Podujatie je hodnotené troma kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli svoju kartičku a ID zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín. Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané na konci podujatia.


¨Slovenská lekárska spoločnosť –   Spolok lekárov Záhoria -  123. regionálna vedecká schôdza, streda 20. októbra 2010 o 14.30 hod. v hoteli Štefánik, nám. M. R. Štefánika 37, Myjava.

Program:

1.     Markovič, J. (NsP Myjava): Spomienka na 103 ročného prim. MUDr. Vladimíra Dohnányho

2.     Ondriska, F. (HPL Bratislava): Novodiagnostikované parazitózy na Slovensku

3.     Černok, S. (Gastroenterologická ambulancia Nové Mesto nad Váhom):  Silymarín v liečbe ochorení pečene

4.     Gašparík, H. (Gynekologické oddelenie NsP Myjava): 10 ročná história LAVH (laparoskopicky asistovanej vaginálnej  hysterektómie) na Myjave

5.     Marková, T. (Neurologická ambulancia NsP Myjava): Neuroborelióza

6.     Ondriska, M., Ondrisková, E. (LFUK Bratislava, detská kardiologická ambulancia Myjava): Incidencia hodnôt zvýšeného krvného tlaku u vybraných skupín vysokoškolákov v 3 ročnom sledovaní porovnaná s výsledkami hodnôt krvného tlaku u detí

7.     Diskusia

Sponzori podujatia: Worwag pharma,  WEGA - MS, s.r.o.,  Liek, s.r.o,  Boehringer Ingelhiem. Podujatie je hodnotené 5 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli svoju kartičku a ID zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané na konci podujatia


 

Podujatia 2009  

¨ VII. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria

Spolok lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spolek lékařů v Kyjově České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Stredná zdravotnícka škola Skalica, Nemocnica s poliklinikou Skalica pod záštitou primátora mesta Skalice Ing. Stanislava Chovanca usporiadajú VII. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria s medzinárodnou účasťou, štvrtok, 22. januára 2009 o 13.00 hodine v hoteli Patriot Skalica. Odchod autobusu z NsP Myjava je o 11,45 hod., z parkoviska Polikliniky Senica o 12,20 hod.

Pracovné predsedníctvo: doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD., MUDr. Ján Lidaj, h. doc. MUDr. Jozef Marenčák PhD., Mgr. Emília Potúčková, prim. MUDr. Richard Zemánek

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME):7 kreditov. Prosíme našich členov, aby si priniesli svoje ID zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín. Certifikáty budú odovzdané v závere podujatia.

Program:

Slávnostné otvorenie primátorom mesta Skalice Ing. Stanislavom Chovancom

Odovzdanie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti jubilantom v roku 2008 a cien za najlepšiu prednášku Spolku lekárov Záhoria v roku 2007.

Vedecká časť

Marenčák J., Moro, R., Králik, E, Kotorová, L. Skúsenosti s diagnostikou a liečbou urolitiázy v gravidite

Pavelek, G., Boroňová, J. Angíny a rezistencia na antibiotiká

Kasarda, R. Funkční dyspepsie

Vidovič, D., Černý, J., Skála, J. Využitie artroskopie v liečbe ochorení ramena

Bartošovič, I., Tašká, A., Bartošovičová, D. Prevencia u inštitucionalizovaných seniorov

Riška, J. Novorodenecké infekcie

Zavillová, A. SLIT – sublinguálna imunoterapia Staloralom

Bartošovič, I. Zdravotné problémy ľudí bez domova

Moravanská, D., Cvečková, S. Poškodenia plecového kĺbu - kazuistiky

Marenčák, J., Moro, R., Kotorová, L., Králik, E. Kombinácia alfablokátora a antimuskarinika v liečbe mužov s BPH/OAB

Lidaj, J., Lidajová, T. Prečo máme vlasy ?

Hottmarová, K. Diferenciálna diagnostika stridoru u detí

Ondrisková, E. Závažné vrodené srdcové chyby (kazuistika 2008)

Rak, J., Raková, E., Bílek, Š. Metabolický syndróm v praxi všeobecného lekára

Hunáková, A.,  Štefanec, F., Bílá M. Nové trendy v laboratórnych vyšetrovacích metódach

Červeň, M. IgA nefropatia

Barineková, P. Inkofórum – občianske združenie na pomoc pacientom s inkontinenciou

Lidaj, J., Lidajová, T. Carving

Diskusia ku všetkým predneseným prácam Zlosovanie otázok do diskusie

Záver, recepcia a spoločenský program

Oficiálnymi sponzormi sú Ozone, Inkoforum, Ferring-Léčiva


¨ 120. regionálna vedecká schôdza, štvrtok 28.mája 2009 o 14,00 hod., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky. Odchod autobusu z NsP Skalica o 13,20 hod., z NsP Myjava je o 13,20 hod., z PK Senica o 13,40 hod. Podujatie je hodnotené dvoma kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli svoju kartičku a ID zo Slovenskej lekárskej komory, na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín. Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané na konci podujatia.

Program:

1. Lidaj, J., Masarovičová, A.: Skracuje psoriáza život? 20 min.

2. Masarovičová, A.: Precitlivenosť na nikel stále aktuálna  20 min.

3. Lidaj, J.: Starostlivosť o pleť. 20 min.

4. Fojtlínová, I., Bernátová, V.: Aplikácia balneoterapeutických procedúr 30 min.

5. Diskusia 30 min.

doc. MUDr. I. Bartošovič  PhD.,  vedecký sekretár SLZ                               h. doc. MUDr. J Marenčák PhD.,  prezident SLZ


¨121. regionálna vedecká schôdza, streda 14. októbra 2009 o 14.00 hod. v hoteli Štefánik, nám. M. R. Štefánika 37, Myjava pri príležitosti 55. výročia založenia NsP Myjava.Odchod autobusu z NsP Skalica o 12,45 hod., z Polikliniky Senica o 13,15 hod.

Program:  

1.    MUDr. Korytárová: Celiakia a autoimúnne komorbidity

2.    MUDr. Kabátová: Celiaka

3.    MUDr. Glos: Psychosomatická problematika zdravotného stavu príslušníkov Zboru nápravnej výchovy

4.    MUDr. Gašparík: Myoma nascens per magnus - kazuistika

5.    MUDr. Ondrisková: Arytmie u detí - kazuistika 

6.    MUDr. Skalický, RNDr. Klimáčková, RNDr. Talábová: Multirezistencia baktérií a nozokomiálne infekcie, možnosti prevencie, situácia v NsP Myjava 

7.    MUDr. Markovič: 55 rokov od vzniku NsP Myjava (poster)

8.     Diskusia

Podujatie je hodnotené 4 kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli svoju kartičku a ID zo Slovenskej lekárskej komory,

na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané na konci podujatia.

doc. MUDr. I. Bartošovič PhD.    MUDr. Jozef Markovič                   h. doc. MUDr. J Marenčák PhD.

vedecký sekretár SLZ                  riaditeľ NsP Myjava                                   prezident SLZ


Podujatia 2008 

                                                   

¨ VI. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria

Slovenská lekárska spoločnosť – Spolok lekárov Záhoria, Stredná zdravotnícka škola Skalica, Nemocnica s poliklinikou Skalica pod záštitou primátora mesta Skalice Ing. Stanislava Chovanca usporiadajú VI. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria v stredu, 23. januára 2008 o 15.00 hodine v hoteli Patriot Skalica.

Pracovné predsedníctvo: doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD, h. doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. Ing. Ivan Medlen,  Mgr. Emília Potúčková, MUDr. Boris Reichel, MUDr, Ján Lidaj

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie: 6 kreditov. Certifikáty budú odovzdané v závere podujatia.

Oficiálni sponzori: OZONE ozonesk@ozonelaboratories.sk, www.ozonelaboratories.sk , inkoforum

Program:

15,00–15,15  Slávnostné otvorenie primátorom mesta Skalice Ing. Stanislavom Chovancom

                      Odovzdanie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti jubilantom v roku 2007 a Ceny za najlepšiu prednášku

                      Spolku lekárov Záhoria v roku 2006.

Vedecká časť

15,15–15,25  Marenčák, J., Moro, R., Králik, E.: ESWL pre ureterálne konkrementy u starších pacientov

15,25–15,35  Gašparík, H.: LAVH (laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia), jej prínos a miesto v spektre  laparoskopických operácií

15,35–15,45  Černák, R., Nečas, A., Kvaltín, V.: Včasný záchyt karcinómov krčka maternice v podmienkach NsP Skalica

15,45–15,55  Pavelek, G., Boroňová, J.: Diagnostika a liečba akútnych sínusitíd u detí

15,55–16,05  Černý, J., Skála, J., Vidovič, D., Pogran, J.: Revízne operácie bedrového kĺbu na ortopedickom oddelení NsP Skalica

16,05–16,15  Marenčák, J., Marenčáková, M.: Vývoj inkontinenčných prostriedkov, preskribcia a úhrady v Slovenskej republike

16,15–16,25  Moravanská, D., Hlavatá, J., Holická, I.: Plynové injekcie a rašelinové obklady ako súčasť rehabilitácie

16,25–16,35  Bartošovič, I., Tašká, A., Bartošovičová, D.: Mortalita obyvateľov domova dôchodcov za sedemnásťročné obdobie

16,35–16,45  Radó, P., Radó, S.: Depresívna porucha u pacientov so somatickými ochoreniami

16,45–16,55  Bunová, B., Škrabáková, A.: Význam a efekt včasnej logopedickej intervencie

16,55–17,15  Prestávka

17,15–17,25  Sobotová, J.: Sociálna starostlivosť v geriatrii

17,25–17,35  Marhityč, B.: Jednotná terminológia pri popisovaní degeneratívnych ochorení chrbtice

17,35–17,45  Riška, J.: Nefrotický syndróm v detskom veku – kazuistika

17,45–17,55  Ondrisková, E.: 24 hodinové monitorovanie krvného tlaku u detí (multicentrická štúdia)

17,55–18,05  Lidaj, J.: Anti-aging

18,05–18,15  Červeň, M.: Edémové stavy v internej medicíne

18,15–18,25  Šantavá, S., Daviničová, S., Temerová, G.: Chlamýdiové infekcie z pohľadu mikrobiológa

18,25–18,35  Hunáková, A., Kabelíková, Z., Štefanec, F.: Elektroforéza bielkovín – laboratórna prax a klinický výskum

18,35–18,45  Bunová, B.: Stav zdravotnej starostlivosti o pacientov s neurogénnou dysfágiou na Slovensku

18,45–19,30  Diskusia k predneseným prácam, Zlosovanie otázok do diskusie

          19,30  Záver, recepcia a spoločenský program  


¨ 119. regionálna vedecká schôdza v stredu 15. októbra 2008 o 15.00 hod.v hoteli Štefánik, nám. M. R. Štefánika 37, Myjava. 

Program: Slávnostná schôdza pri príležitosti 30. výročia vzniku OAIM (ARO) na Myjave

MUDr. Valjanová K.: Alternatívna liečba divertikulitídy hrubého čreva - kazuistika (30 min.)

prim. MUDr.Glos J.: Niekoľko pripomienok k refluxnej chorobe ezofágu  (30 min.)

MUDr. Fritzová A.: Kardiopulmonálna a cerebrálna resuscitácia (30 min.)

MUDr. Ondrisková E.: Hypercholesterolémia  u detí – kazuistika  (30 min.).

MUDr. Marková T.: Využitie  amantadínu v praxi  (30 min.)

prim. MUDr. Zongora J.:  Vznik a činnosť OAIM (ARO) na Myjave – poster

Diskusia (30 min.).Podujatie je hodnotené troma kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Prosíme našich členov, aby si na podujatie priniesli svoju kartičku a ID zo Slovenskej lekárskej komory,na zaznamenanie účasti do elektronických prezenčných listín. Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané na konci podujatia. Sponzormi podujatia sú firmy: MERCK, MOC a.s., TOREX, SOLVAY  PHARMA, MSD, WYETH, EWOPHARMA


¨ 118. regionálna vedecká schôdza, štvrtok 15. mája 2008 o 15.00 hod. hotel Atrium, Zámocká ulica 1, Malacky.

Program:

1. Pavelek, G., Boronová J.: Akútne sínusitídy u detí - aktuálny problém i v súčasnosti (30 min.)

2. Koleníková. A.: Nosové polypy - ich diagnostika a možnosti konzervatívnej liečby (30 min.)

3. Tedla, M.: CT diagnostika a možnosti chirurgickej liečby nosovej polypózy  (30 min.)

4. Mihálová, R.: TBC - opäť aktuálny problém dolných dýchacích ciest (30 min.).

5. Sedláčková, Z.: Slzenie - príčiny a možnosti liečby  (30 min.)

6. Diskusia (30 min.).

Podujatie je hodnotené troma kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané na konci podujatia.

doc. MUDr. I. Bartošovič  PhD.,  vedecký sekretár SLZ                               h. doc. MUDr. J Marenčák PhD.,  prezident SLZ   


Podujatia 2007      

¨    25. január 2007:  Vedecká konferencia  Kleiblove lekárske dni Záhoria  (V. ročník) –  Skalica

Slovenská lekárska spoločnosť Spolok lekárov Záhoria, Stredná zdravotnícka škola Skalica, Nemocnica s poliklinikou Skalica, pod záštitou primátora mesta Skalica ing. Stanislava Chovanca, usporiadajú V. ročník vedeckej konferencie Kleiblove lekárske dni Záhoria

Štvrtok, 25. januára 2007 o 15,00 hodine v hoteli Tatran Skalica, odchod autobusu z NsP Myjava je o 14,00 hod., z parkoviska Polikliniky Senica o 14,30 hod.

Pracovné predsedníctvo:

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD, ,h. doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD, ,Ing. Ivan Medlen, Mgr. Emília Potúčková, MUDr. Zdenek Šulek, MUDr. Jaroslav Zongora

Program

15,00  Slávnostné otvorenie primátor mesta Skalica ing. Stanislav Chovanec

15,05 Odovzdanie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti jubilantom za rok 2006 a Ceny za najlepšiu prednášku Spolku lekárov Záhoria za rok 2006

15,10 Vyhlásenie výsledkov volieb do Výboru Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti na obdobie rokov 2007-2010.

Vedecká časť

  1. Marenčák J.: Diagnostika a určenie štádiá nádorov močového mechúra

  2. Nečas, A.: Epidemiologické aspekty nádorov prsníka

  3. Budinský P.: Včasná diagnostika karcinómov ovárií

  4. Riška, J.: Nielen atypická pneumónia u našich detských pacientov

  5. Tallo, P., Krč, M., Gašparík, H., Foltín, M., Štastný, P.: Ultrazvukové vyšetrenie nosovej kosti plodu  - význam v prenatálnej diagnostike

  6. Marenčák, J, Náter, S., Moro, R., Králik, E.: Účinnosť ESWL v liečbe ureterálnych konkrementov

  7. Fajtl, L. Efektívny manažment pacienta s hypertenziou

  8. Moravanská, D., Hlavatá, J.: Magnetoterapia ako súčasť liečby Sudeckovho syndrómu

  9. Bartošovič, I., Tašká, A., Bartošovičová, D.: Vývoj krátkodobej inštitucionálnej starostlivosti u seniorov z DD

10, Serdahely, V., Zeman, J., Hlavatý, M.: Akútny lumboischiadický syndróm

11, Bekečová, A.: Poruchy nosovej rezonancie v detskom veku

12. Radó, P., Radó, S.: Syndróm vyhorenia

13. Lidaj, J.: Piercing

14. Vidovič, D.: Suprakondylická zlomenina humeru u 54-ročného muža - kazuistika

15. Štefanec, F., Medeková, A., Daviničová, S.: Laboratórna diagnostika - súčasný stav a perspektívy

16. Diskusia k predneseným prácam. Zlosovanie otázok do diskusie

17. Záver

Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne vzdelávanie 6 kreditov. Certifikáty budú odovzdané v závere podujatia.


¨ 116. regionálna vedecká schôdza – 17. máj 2007,  14,00 Pediatrická problematika –  veľká zasadačka Polikliniky Senica

             (zodpovední MUDr. Šulek , MUDr. Lidaj )

             Program (priložené prednášky sa budú otvárať podľa veľkosti a rýchlosti pripojenia 10-30 sekúnd):

             1. Šulcová E.: Medikamentózna liečba benígnej hyperplázie prostaty (25 min.) kliknite na sulcova 500 kB

             2. Vrancová I.: Kochleárne implantáty (25 min.) kliknite na vrancova 100 kB

             3. Mihálová R.: TBC pľúc  (25 min.)

             4. Šulek Z.: Bolesti brucha v detskom veku  (25 min.)

             5. Diskusia  (20 min.)

    Podujatie je hodnotené dvoma kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávanie SACCME. Certifikáty budú odovzdané v závere podujatia.            


¨    117. regionálna vedecká schôdza – 22. november 2007, Viac-oborová  problematika – Myjava

             (zodpovední MUDr. Košík, MUDr. Reichel)


Podujatia 2006           

¨    26. január 2006:  Vedecká konferencia  Kleiblove lekárske dni Záhoria  (IV. ročník) –  Skalica

       Program:

       1.Marenčák J., Lenz J., Hlavatý M., Náter S.: Význam prognostických faktorov pri karcinóme obličky.

       2.Krč M., Gašparík H., Foltín M., Tallo P.: Komplikácie laparoskopicky asistovanej vaginálnej hysterektómie.

       3.Horský I., Zaviatičová Z., Bokor M.: Streptokokový syndróm toxického šoku.

       4.Zavillová A., Nosko V., Kováčová O.: Meningokoková sepsa u dojčaťa.

       5.Zongora J., Mičiak P.: Problematika odpájania pacienta od ventilátora.

       6.Bartošovič I., Tašká A., Bartošovičová D.: Posúdenie funkčného stavu seniorov pre účely Zákona o sociálnej pomoci.

       7.Bunová B.: Algoritmus diagnostiky orofaryngeálnej dysfágie.

       8.Serdahely V.: Subarachnoidálne krvácanie a iné príčiny bolestí hlavy.

       9.Radó P., Radó S.: Poruchy psychiky vyvolané užívaním alkoholu.

    10.Lidaj J.: Psoriáza a tetováž – sebarealizácia alebo sebapoškodenie.

    11.Fajtl L.: Ambulantné a domáce meranie krvného tlaku.

    12.Marenčák J.: Medikamentózna liečba hyperaktívneho močového mechúra.

Úvod IV. ročníka Kleiblových lekárskych dní Záhoria patril ucteniu si pamiatky nedávno zosnulého lekára MUDr. Františka Hottmara, niekdajšieho primára detského oddelenia NsP Skalica. Po pripomenutí si jeho záslužnej a obetavej práce v oblasti medicíny nasledovalo odovzdanie Ceny Spolku lekárov Záhoria za najlepšiu prednášku v rámci regionálnych vedeckých fór za rok 2004. Tentoraz ju z rúk doc. MUDr. Jozefa Marenčáka, PhD. prevzali dvaja autori – MUDr. Anna Zavillová z Myjavy za prednášku Vírusy a imunita a MUDr. Ján Lidaj z kúpeľov Smrdáky za prednášku Balneoterapia kožných ochorení.

Pred otvorením odbornej časti konferencie sa prítomným prihovoril RNDr. Anton Dinka, bývalý riaditeľ Strednej zdravotníckej školy. Humorne i vážne si zaspomínal na svojho priateľa MUDr. Karola Kleibla a ocenil skutočnosť, že vedecká konferencia nesie práve jeho meno. V mene primátora mesta lekárom zaželal veľa úspechov v náročnej práci a svoj príhovor ukončil priateľskou formulkou: ,,Vitajte ve Skalici!“

Potom už priestor dostali prednášajúci lekári, ktorí až do večerných hodín prezentovali svoje práce. Účastníci podujatia si vypočuli niekoľko zaujímavých a hodnotných prednášok z rôznych oblastí medicíny, počnúc urológiou a končiac psychiatriou. Dozvedeli sa napríklad o význame prognostických faktorov pri karcinóme obličky, o streptokokovom syndróme toxického šoku, meningokokovej sepse u dojčaťa, problematike odpájania pacienta od ventilátora, poruchách psychiky vyvolaných užívaním alkoholu či problematike kožného ochorenia psoriáza. Záver vedeckej konferencie patril diskusii k prezentovaným témam, ktorá bola ako už tradične bohatá a plodná.


¨    114. regionálna vedecká schôdza – 18. máj 2006: Dermatologicko-pediatrická problematika – Smrdáky

             (zodpovední MUDr. Lidaj, MUDr. Šulek)

             Miesto: Kinosála KH Centrál

      Program:     

      1. Šulek Z.: Syndróm krátkeho čreva – kazuistika

      2. Lidaj J.: Balneoterapia včera, dnes a zajtra.

      3. Masarovičová: História, mikrobiológia a epidemiológia Lymskej boreliózy.

     


¨    115. regionálna vedecká schôdza – 23. november 2006 o 14,00:  Viacodborová  problematika – Myjava

             (zodpovední MUDr. Zongora, MUDr. Reichel)

             Miesto: Kinosála NsP Myjava

             Odchod autobusu z NsP Skalica o 13,00 hod., z Polikliniky Senica o 13,25 hod.

      Program:

      1. Markovič, J.: Mikrolaryngochirurgia na Myjave (25 min.)
      2. Bekečová, A.: Výsledky sledovania porúch nosovej rezonancie v detskom veku (25 min.)
      3. Feriancová, Z.: Frenulotomia - áno či nie (25 min.)
      4. Vrancová, I.: Audioprotetika v praxi (25 min.)

      5. Diskusia (20 min.)

          Podujatie je hodnotené dvoma kreditmi v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SACCME. Certifikáty budú účastníkom schôdze vydávané na konci podujatia.