voľby 2020

od 9.7. do 27. 7. prebiehajú voľby do výboru a dozornej rady Spolku lekárov Záhoria. Pozývame všetkých členov, aby sa zapojili do volieb a zvolili si zástupcov, ktorým veria a dajú im svoj hlas. Pre zoznam členov SLZ kliknite na  Volby SLZ 2020.pdf


voľby 2016

Výsledky volieb - zápisnica volebnej komisie vo formáte pdf  voľby SLZ 2016 zápisnica.pdf

Vážení členovia Spolku lekárov Záhoria  Slovenskej lekárskej spoločnosti,                                                                                                         

dovoľujeme si Vám oznámiť, že výbor Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej SLZ SLS) vyhlásil jednokolové korešpondenčné voľby do Výboru a do Dozornej rady na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie (2016 – 2020). Za tým účelom zvolil troch členov volebnej komisie: MUDr. Peter Radó – predseda volebnej komisie, MUDr. Silvia Radó, MUDr. Mária Balážová. Volebná komisia bude pri voľbách postupovať v súlade s Volebným poriadkom SLS. Zodpovedá za demokratický, transparentný priebeh volieb a dbá, aby nedošlo k manipulácii s výsledkami volieb. Zabezpečí, aby hlasovacie lístky boli zaslané všetkým členom. Novozvolený Výbor bude mať sedem členov; novozvolená Dozorná rada bude mať troch členov. Hlasovací lístok pre korešpondenčné voľby SLZ SLS spoločnosti obsahuje kandidátov a sedem voľných  riadkov pre vpísanie vlastných  kandidátov do výboru a 3 voľné riadky pre vpísanie  troch kandidátov do dozornej rady. Krúžkujú sa navrhovaní ale aj vpísaní kandidáti. Každý hlasovací lístok je označený pečiatkou SLZ SLS. Zoznam členov SLZ SLS je uvedený na webovej stránke www.spoloklz.sk  

Hlasovanie prebieha nasledovne:V hlasovacom lístku čitateľne zakrúžkujte poradové čísla pred menami kandidátov do výboru SLZ SLS maximálne v počte 7 (sedem) z navrhovaných kandidátov alebo vpísaných zo zoznamu členov SLZ SLS a  najviac 3 (tri) poradové čísla pred menami kandidátov do dozornej rady SLZ SLS .

 

Krúžkujú sa poradové čísla pred menami kandidátov, ktorí boli navrhnutí alebo vpísaní !

 

Vyplnený hlasovací lístok vložte do obálky s označením Voľby do SLZ“. Zalepenú obálku zašlite na adresu SLS, Cukrová 3, 813 22 Bratislava najneskôr do 31. 3 2016 rozhoduje dátum na poštovej pečiatke !). Pozorovateľ pri voľbách bude jeden zamestnanec SLS.

 

Hlasovací lístok sa stáva neplatným:

(1)   ak bude súčet zakrúžkovaných kandidátov vyšší ako sedem  pre voľby do výboru a  tri pre voľby do dozornej rady

(2)   ak hlasovací lístok nebude opečiatkovaný pečiatkou SLZ SLS

(3)   ak bude hlasovací lístok doručený v otvorenej, alebo heslom „Voľby do SLZ “ neoznačenej obálke

(4)   ak budú vpisované  návrhy kandidátov nečitateľné, prípadne bude hlasovací lístok iným spôsobom znehodnotený (doškrtaný)

Platnosť hlasovacieho lístka sa posudzuje osobitne v časti pre voľby do výboru a pre voľby do dozornej rady.

        Predseda volebnej komisie zvolá najneskôr do 14 dní po ukončení volieb volebnú komisiu za účelom  sčítania hlasov. Do výboru a do dozornej rady Spolku lekárov Záhoria SLS budú zvolení tí členovia, ktorí získali najviac hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov, rozhoduje náhodný výber (abecedné poradie). Za náhradných členov budú zvolení tí kandidáti, ktorí sa umiestnili v poradí na ďalších miestach, ako je stanovený limit počtu členov do výboru a do dozornej rady.

            Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb a po podpísaní všetkými jej členmi ju zašle Sekretariátu SLS, najneskôr do 14 dní po ukončení volieb.

            Novozvolený výbor na svojom prvom zasadnutí  zvolí spomedzi seba v tajnom hlasovaní prezidenta, viceprezidenta, vedeckého sekretára. Výbor a dozorná rada písomne oboznámia Sekretariát SLS s výsledkami volieb funkcionárov výboru bezodkladne po ich realizácii. Výsledky volieb budú zverejnené na webe spolku LZ www.spoloklz.sk a na najbližšej pracovnej vedeckej schôdzi. Ďakujeme za vašu aktívnu účasť vo voľbách a zostávame s pozdravom v mene celého výboru.

MUDr. Peter Radó, predseda volebnej komisie                                          PhDr. Barbora Bunová, vedecká sekretárka SLZ

 

 

 H L A S O V A C Í     L Í S T O K

Spolok lekárov Záhoria organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

pre korešpondenčné voľby do výboru a do dozornej rady

na funkčné obdobie 2016 – 2020

 Kandidátka do výboru:

Por.

číslo

Meno, priezvisko

Mesto

1.

PaeDr. Barbora Bunová

Skalica

2.

MUDr. Miroslav Červeň

Skalica

3.

Mgr. Alťbeta Hunáková PhD

Moravský Sv.Ján

4.

MUDr. Tatiana Zongorová-Marková

Myjava

5.

MUDr. Ján Lidaj

Senica

6.

MUDr. Elena Ondrisková

Myjava

7.

MUDr. SIlvia Ožvoldíková

Brodské

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

 Kandidátka do dozornej rady

Por.

číslo

Meno, priezvisko

Mesto

1.

Mgr. Michaela Bíla

Senica

2.

RNDr. Emália Talabová

Myjava

3.

MUDr. Jarmila Náhliková

Myjava

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

Pečiatka Spolku lekárov Záhoria                Pečiatka  Slovenskej lekárskej spoločnosti


 

voľby 2012

 

 

Zápisnica o výsledku korešpondenčných volieb členov do Výboru Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti a 

členov do Dozornej rady Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti konaných 25.mája 2012.

Volebná komisia v zložení MUDr. Peter Radó - predseda volebnej komisie, MUDr. Alena Tašká - skrutátorka, MUDr. Mária Balážová - skrutátorka  vyhlasuje výsledky korešpondenčných volieb členov Výboru Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti a členov Dozornej rady Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Vydaných bolo................................... 255 hlasovacích lístkov.

Odovzdaných bolo............................... 45  hlasovacích lístkov.

Neplatných bolo.....................................1  hlasovací lístok.

Percentuálna volebná účasť  bola.........17.64 %

 

Na základe sčítania hlasovacích lístkov získali kandidáti do Výboru Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti následovný počet hlasov :

Jozef Marenčák ...................................32

Barbora Bunová....................................41

Elena Ondrisková..................................42

Tatiana Zongorová-Marková..................  39

Ján Lidaj...............................................41

Zdenko Šulek........................................39

Anna Koleníková...................................36

Ján Nosko..............................................1

Ivan Bartošovič.......................................5

Ľubica Slobodová...................................1

Ján Košík..............................................1

Alena Tašká...........................................1

Peter Radó.............................................1

Marta Krajčovičová..................................1

 

Na základe sčítania hlasovacích lístkov získali kandidáti do Dozornej rady Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti následovný počet hlasov :

Rastislav Valko..............................39

Boris Reichel..................................41

Jozef Jankech................................40

Jozef Marenčák...............................1

Elena Ondrisková............ ...............1

 

Za členov Výboru Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti na funkčné obdobie 2012-2016  boli zvolení :

Elena Odrisková

Barbora Bunová

Ján Lidaj

Tatiana Zongorová-Marková

Zdenko Šulek

Anna Koleníková

Jozef Marenčák 

  

Za členov Dozornej rady Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti na funkčné obdobie 2012 - 2016  boli zvolení  :

Boris Reichel

Jozef Jankech

Rastislav Valko

  

V Skalici, 4.6.2012   

 MUDr. Peter Radó, predseda volebnej komisie

 MUDr. Alena Tašká, skrutátorka

 MUDr. Mária Balážová, skrutátorka

 

 

Vážení členovia Spolku lekárov Záhoria  Slovenskej lekárskej spoločnosti,                                                                                                         

dovoľujeme si Vám oznámiť, že výbor Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej SLZ SLS) vyhlásil jednokolové korešpondenčné voľby do Výboru a do Dozornej rady na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie (2012 – 2016). Za tým účelom zvolil troch členov volebnej komisie: MUDr. Peter Radó – predseda volebnej komisie, MUDr. Alena Tašká,  MUDr. Mária Balážová. Volebná komisia bude pri voľbách postupovať v súlade s Volebným poriadkom SLS. Zodpovedá za demokratický, transparentný priebeh volieb a dbá, aby nedošlo k manipulácii s výsledkami volieb. Zabezpečí, aby hlasovacie lístky boli zaslané všetkým členom. Novozvolený Výbor bude mať sedem členov; novozvolená Dozorná rada bude mať troch členov. Hlasovací lístok pre korešpondenčné voľby SLZ SLS spoločnosti obsahuje kandidátov a desať voľných  riadkov pre vpísanie vlastných  kandidátov do výboru a 3 voľné riadky pre vpísanie  troch kandidátov do dozornej rady. Krúžkujú sa navrhovaní ale aj vpísaní kandidáti. Každý hlasovací lístok je označený pečiatkou SLZ SLS. Zoznam členov SLZ SLS je uvedený na webovej stránke www.spoloklz.sk  

Hlasovanie prebieha nasledovne:V hlasovacom lístku čitateľne zakrúžkujte poradové čísla pred menami kandidátov do výboru SLZ SLS maximálne v počte 7 (sedem) z navrhovaných kandidátov alebo vpísaných zo zoznamu členov SLZ SLS a  najviac 3 (tri) poradové čísla pred menami kandidátov do dozornej rady SLZ SLS .

 

Krúžkujú sa poradové čísla pred menami kandidátov, ktorí boli navrhnutí alebo vpísaní

 

Vyplnený hlasovací lístok vložte do obálky s označením Voľby do SLZ“. Zalepenú obálku zašlite na adresu MUDr. Peter Radó, psychiatrická ambulancia Pod Hájkom 37, 909 01 Skalica  najneskôr do 25. mája 2012 rozhoduje dátum na poštovej pečiatke !)

 

Hlasovací lístok sa stáva neplatným:

(1)   ak bude súčet zakrúžkovaných kandidátov vyšší ako sedem  pre voľby do výboru a  tri pre voľby  do  dozornej rady

(2)   ak hlasovací lístok nebude opečiatkovaný pečiatkou SLZ SLS

(3)   ak bude hlasovací lístok doručený v otvorenej, alebo heslom „Voľby do SLZ “ neoznačenej obálke

(4)   ak budú vpisované  návrhy kandidátov nečitateľné, prípadne bude hlasovací lístok iným spôsobom znehodnotený (doškrtaný)

(5)   ak bude hlasovací lístok podaný na pošte po 25. máji 2012 (Platnosť hlasovacieho lístka sa posudzuje osobitne v časti pre voľby do výboru a pre voľby do dozornej rady).

        Predseda volebnej komisie zvolá najneskôr do 14 dní po ukončení volieb volebnú komisiu za účelom  sčítania hlasov. Do výboru a do dozornej rady Spolku lekárov Záhoria SLS budú zvolení tí členovia, ktorí získali najviac hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov, rozhoduje náhodný výber (abecedné poradie).  Za náhradných členov budú zvolení tí kandidáti, ktorí sa umiestnili v poradí na ďalších miestach, ako je stanovený limit počtu členov do výboru a do dozornej rady.

            Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb a po podpísaní všetkými jej členmi ju zašle Sekretariátu SLS, najneskôr do 14 dní po ukončení volieb.

            Novozvolený výbor na svojom prvom zasadnutí  zvolí spomedzi seba v tajnom hlasovaní prezidenta, viceprezidenta, vedeckého sekretára. Výbor a dozorná rada písomne oboznámia Sekretariát SLS s výsledkami volieb funkcionárov výboru bezodkladne po ich realizácii.

 

Vážení kolegovia,

vyzývame Vás k účasti na voľbách do výboru a do dozornej rady na funkčné obdobie 2012-2016. Veríme, že i napriek Vašej zaneprázdnenosti sa ich zúčastníte a využijete svoje právo voliť.

 

V Skalici, 30.4.2012   Výbor Spolku lekárov Záhoria    

Spolok lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti

H L A S O V A C Í     L Í S T O K

pre korešpondenčné voľby do výboru a do dozornej rady

na funkčné obdobie 2012 – 2016

 Kandidátka do výboru Spolku lekárov Záhoria (bez titulov)

Por.

číslo

Meno, priezvisko

Mesto

1.

Jozef Marenčák

Skalica

2.

Barbora Bunová

Skalica

3.

Elena Ondrisková

Myjava

4.

Tatiana Zongorová-Marková

Myjava

5.

Ján Lidaj

Senica

6.

Zdenko Šulek

Senica

7.

Anna Koleníková

Malacky

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

 Kandidátka do dozornej rady Spolku lekárov Záhoria (bez titulov)

Por.

číslo

Meno, priezvisko

Mesto

1.

Rastislav Valko

Skalica

2.

Boris Reichel

Myjava

3.

Jozef Jankech

Senica

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

Pečiatka  Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej spoločnosti


voľby 2006

Spolok lekárov Záhoria SLS - výsledky volieb

Zápisnica volebnej komisie z korešpondenčných volieb do výboru Spolku lekárov Záhoria SLS

 

Volebná komisia v zložení Rastislav Valko, Ivan Bartošovič, Peter Radó  konštatuje : 

Zaslaných volebných lístkov bolo      254

Vyplnených volebných lístkov bolo      64

Platných volebných lístkov bolo           64

Účasť vo voľbách bola                         25,2 %

 

Výsledky sčítania hlasov v riadnych korešpondenčných voľbách:

 

Meno a priezvisko

Počet hlasov

  1. Ivan Bartošovič

60

  2. Jozef Marenčák

46

  3. Rastislav Valko

45

  4. Zdenko Šulek

43

  5. Elena Ondrisková

42

  6. Jan Lidaj

40

  7. Jozef Jankech

40

  8. Anna Koleníková 

38

  9. Boris Reichel

36

10. Vlastimil Serdahely      

35

11. Vladimír Kvaltín

28

12. Ján Košík

27

13. Pavol Košťál

  1

14. Janko Černý

  1

15. Ivana Vrancová

  1

16. Peter Radó

  1

                                      

V Skalici, 21. 12. 2006   Rastislav Valko v.r.     Ivan Bartošovič v.r.   Peter Radó v.r.


Vážená členka, vážený člen Spolku lekárov Záhoria,

po uplynutí štvorročného funkčného obdobia (2002-2006) terajšieho výboru Spolku lekárov Záhoria, sú pred nami voľby nového výboru nášho Spolku. Na výborovej schôdzi SLZ 28.9.2006 bolo rozhodnuté o uskutočnení volieb korešpondenčným spôsobom. Do volebnej komisie boli zvolení (bez titulov): Rastislav Valko, Skalica; Ivan Bartošovič, Skalica; Peter Radó, Skalica.                                                                   .

Doterajší výbor SLZ navrhuje doleuvedených členov - za každé rozhodujúce zariadenie (Skalica, Myjava, Senica, Malacky), ktorý dostanete poštou na kandidátnej listine (hlasovacom lístku). Na voľné miesta môžete podľa Vášho názoru túto kandidátku zmeniť alebo doplniť o iných členov (samozrejme za predpokladu, že Vami navrhnutý kandidát súhlasí s kandidatúrou).

Zakrúžkovaním označte najviac deväť (9) Vami navrhovaných nových členov výboru. V prípade, že Váš volebný lístok bude obsahovať viac mien - nemôže byť uznaný za platný. Vyplnený volebný lístok (kandidátku) oddeľte od našej informácie a zašlite prosím ­ najneskôr do 10. decembra 2006 na adresu:

Ing. Rastislav Valko, Školská 45, 909 01 Skalica

Na obálku napíšte vľavo hore označenie - Voľby do SLZ 2006.

Výsledky volieb budú zverejnené na najbližšej pracovnej vedeckej schôdzi. Ďakujeme za Vašu aktívnu účasť na voľbách a zostávame s pozdravom v mene celého výboru.

Ivan Bartošovič, vedecký sekretár SLZ           Jozef Marenčák, prezident SLZ 

 


Spolok lekárov Záhoria - Kandidátna listina členov výboru do volieb 2006 (abecedné poradie bez titulov)

 

1. Ivan Bartošovič, Skalica   

2. Vladimír Kvaltín, Skalica

3. Jozef Marenčák, Skalica

4. Vlastimil Serdahely, Skalica

5. Rastislav Valko, Skalica

6. ...............................................................

7. ...............................................................

8. ...............................................................

9. Ján Košík, Myjava

10. Elena Ondrisková, Myjava

11. Boris Reichel, Myjava

12. .............................................................

13. .............................................................

14. .............................................................

15. Jozef Jankech, Senica

16. Ján Lidaj, Senica

17. Zdenko Sulek, Senica

18. .............................................................

19. Anna Koleníková, Malacky

20. .............................................................