Výbor

Zoznam členov výboru - funkčné obdobie 2016-2019

Prezident Spolku  LZ: MUDr. Červeň, vedecká sekretárka: PhDr. Barbora Bunová PhD

Členovia výboru : MUDr. Ján Lidaj,  MUDr. Elena Ondrisková, MUDr. Tatiana Marková-Zongorová, MUDr. Ožvoldíková, RNDr. Alžbeta Hunáková, PhD.

Dozorná rada: predseda Mgr. Michaela Bíla, členovia RNDr. Talabová a MUDr. Náhliková


Zápisnice

 

Zápisnica zo zasadania výboru SLS – Spolok lekárov Záhorie v Myjave, 25.10.2017

Prítomní:   MUDr. Miroslav Červeň,  MUDr. Elena Ondrisková, MUDr. Táňa Marková Zongorová,  RNDr. Emília Talábová,  RNDr. Alžbeta Hunáková, PhD.

Neprítomní: PaedDr. Barbora Bunová, PhD., MUDr. Ožvoldíková, MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Jarmila Náhliková, Mgr. Michaela Bíla

Predsedajúci: MUDr. Miroslav Červeň – prezident SLZ SLS

 

Program:

1. Informácia o uvedení MUDr. Kleibla v Dvorane slávy

2. Návrhy na ocenenia aktívnych členov spolku

3. Návrhy na ocenenia najlepších prednášok vedeckých podujatí za rok 2017

4. Termíny budúcoročných vzdelávacích akcií

5. Informácia o prípravách Kleiblových dní - aktuálny stav

6. Hospodárenie spolku – sponzorstvo vedeckých podujatí

7. Poďakovanie za organizáciu vedeckej schôdze SLS spolku lekárov v Myjave 2017

 

1.Informácia o uvedení MUDr. Kleibla v Dvorane slávy – prezident SLZ, MUDr. Červeň informoval o uvedení MUDr. Kleibla do Dvorany Slávy

2.Návrhy na ocenenia aktívnych členov spolku: Výbor so zoznamu jubilantov v roku 2017 podľa štatútu SLZ navrhuje udeliť nasledovné ocenenia SLS aktívnym členom:

Striebornú medailu: Doc. MUDr. Bartošovič Ivan, PhD.  (*2.5.1957), MUDr. Pražienková Danka (*30.3.1957)

Zlatú medailu: MUDr. Lidaj Ján (*22.12.1952), MUDr. Šulek Zdenek (*2.5.1952)

3.Návrhy na ocenenia najlepších prednášok vedeckých podujatí za rok 2017: Výbor vybral tri najlepšie prednášky z vedeckých podujatí SLZ nasledovne:

Kleiblove lekárske dni Záhoria: Anestéza kedysi a dnes, MUDr. Raková, FNsP Skalica, a.s.

Smrdáky: Mikrokosmos vo vesmíre, MUDr. Lidaj, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky.

Myjava: Chlamýdiové infekcie najčastejšie bakteriálne STD, Mišáková J, Krč M, NsP Myjava.

4.Termíny budúcoročných vzdelávacích akcií: výbor SLZ naplánoval termíny  vedeckých podujatí v roku 2018 nasledovne:

1.2.2018 – Kleiblove lekárske dni Záhoria v Skalici

17.5.2018 – Vedecká schôdza – Smrdáky

24.10.2018 – Vedecká schôdza – Myjava

5.Informácia o prípravách Kleiblových dní – aktuálny stav – MUDr. Červeň, prezident spolku informoval: 5 sponzorských firiem je zabezpečených – ďalšie firmy už nie je vhodné / potrebné oslovovať. Názvy prednášok a abstrakty je potrebné zasielať do 1.12.2017 vedeckej sekretárke spolku alebo prezidentovi spolku.

6.Hospodárenie spolku – spolok je v plusovom zostatku vďaka sponzorstvu firiem

7.Poďakovanie za organizáciu vedeckej schôdze SLS spolku lekárov v Myjave 2017 patrí pani doktorke MUDr. Ondriskovej

Zapísala: RNDr. Alžbeta Hunáková, PhD.

 


Zápisnica zo zasadania výboru SLS – Spolok lekárov Záhorie v Myjave, 26.10.2016

Prítomní:   MUDr. Miroslav Červeň, MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Elena Ondrisková, MUDr. Táňa Marková Zongorová, MUDr. Jarmila Náhliková, RNDr. Emília Talábová, Mgr. Michaela Bíla, RNDr. Alžbeta Hunáková, PhD.

Neprítomní: PaedDr. Barbora Bunová, PhD., MUDr. Ožvoldíková

Predsedajúci: MUDr. Miroslav Červeň – prezident SLZ SLS

Program:

1. Informácia o stave účtu

2. Návrh ocenených za rok 2016

3. Najlepšie prednášky 2016

4. Termíny budúcoročných vzdelávacích akcií

5. Informácia o prípravách Kleiblových dní - aktuálny stav

 

1. Informácia o stave účtu – prezident SLZ, MUDr. Červeň informoval: pretrváva negatívna bilancia stavu účtu -700 Eur. Perspektívne je však predpoklad, že sa bilancia dostane do plusového stavu po realizácii Kleiblových dní v januári 2017, keďže aktívnu účasť s platenou prezentáciou prisľúbilo 7 firiem.

2. Návrh ocenených za rok 2016: Výbor so zoznamu jubilantov v roku 2016 podľa štatútu SLZ navrhuje udeliť nasledovné ocenenia SLS:

Bronzovú medailu: MUDr. Móro Rudolf (*30.11.1966)

Striebornú medailu:  MUDr. Tašká Alena  (*14.10.1956),  MUDr. Zaviatičová Zuzana (*16.5.1956), MUDr. Bartošovičová Dušana (*8.12.1956)

Zlatú medailu: Speváková Elena, PhDr., (*8.2.1946)

3. Najlepšie prednášky vedeckých podujatí v r. 2016: Výbor vybral tri najlepšie prednášky z vedeckých podujatí SLZ nasledovne:

Kleiblove lekárske dni Záhoria: Scarf osteotómia v liečbe hallux valgus, Uhrín T, Petrík R, Skála J, FNsP Skalica, a.s.

Smrdáky: Nová balneoterapia pre deti v PLK Smrdáky, Masarovičová A, Turjaníková M, Fojtlinová I, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky.

Myjava: Energetické nápoje a teeageri, prof. Novotný J, NsP Myjava.

4.Termíny budúcoročných vzdelávacích akcií: výbor SLZ naplánoval termíny  vedeckých podujatí v roku 2017 nasledovne:

26.1.2017 – Kleiblove lekárske dni Záhoria v Skalici

18.5.2017 – Vedecká schôdza – Smrdáky

22 (15).10. 2017 – Vedecká schôdza – Myjava

5. Informácia o prípravách Kleiblových dní – aktuálny stav – MUDr. Červeň, prezident spolku informoval – prípravy prebiehajú, podujatie sa bude konať v hoteli Svätá Ľudmila v Skalici, aktívnu prezentačnú účasť prisľúbilo 7 firiem, čo by malo znamenať plné finančné krytie všetkých nákladov, zatiaľ boli prihlásené dve prednášky. Dve prednášky s ospravedlnenou účasťou v Myjave môžu byť presunuté. Tak ako každý rok, pani riaditeľka FNsP Skalica, a.s. osloví primárov a vedúcich oddelení, aby sa oddelenia aktívne zúčastnili Kleiblových lekárskych dní. Na účely publikovania abstraktov v zborníku je vhodné už pri prihlasovaní prednášok požadovať od autorov okrem názvu aj abstrakt prednášky.

Je vhodné vopred overiť: Premietanie je v hoteli dostupné - technickú funkčnosť premietania na dve plátna tak ako je to v prednáškovej miestnosti hotela Sv. Ľudmila môže byť problém– nastavenie IT – vhodné vopred overiť. Preveriť právne krytie oslobodenia od povinnosti „nepeňažného daňového plnenia“ účastníkov – zistí na právnom odd. SLS vedecká sekretárka PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

6. Rôzne – Zabezpečenie každoročne aktualizovanej databázy SLZ vrátane adries trvalého pobytu a dátumu narodenia (pre interné potreby spolku, napr. identifikáciu a zasielanie blahoželaní jubilantom, výber ocenených a pod.) – tieto informácie podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov, mali by byť však povereným funkcionárom SLZ SLS sprístupnené – funguje, zabezpečuje pre spolok každoročne vedecká sekretárka spolku, PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

Zapísala: RNDr. Alžbeta Hunáková, PhD.


Zoznam členov výboru - funkčné obdobie 2012-2016

Predseda: doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD  

Vedecký tajomník: Barbora Bunová 

Členovia: Ján Lidaj, Elena Odrisková, Tatiana Zongorová-Marková, Zdenko Šulek, Anna Koleníková,

Dozorná rada: Boris Reichel, Jozef Jankech, Rastislav Valko


Zápisnice

 

Zápisnica zo schôdze výboru a dozornej rady Spolku lekárov Záhoria, Myjava, 21.10.2015 v hoteli Štefánik, Myjava

Prítomní :  Bunová, Lidaj, Marenčák, Ondrisková, Valko, Zongorová-Marková

Neprítomní : Jankech, Reichel, Šulek

Program :

1. Príprava Kleiblových dní 2016

2. Plán vzdelávacích akcií 2016

3. Stav financií na účte Spolku LZ SLS

3. Návrh na prípravu kandidátiek na voľby  do výboru Spolku LZ SLS

 

1.      Prítomných členov výboru a Dozornej rady privítal prezident SLZ SLS doc. MUDr. Marenčák, PhD. Oznámil, že Kleiblove dni 2016 sa budú konať 21.1.2016 v hoteli Tatran. Vyzval všetkých prítomných členov výboru na participáciu pri  získavaní sponzorov na túto akciu. Poveril Dr. Bunovú, PhD. zabezpečením miestnosti konania konferencie, vytlačením potvrdení o účasti, zabezpečením mikrobusu na odvoz členov Spolku LZ SLS z Myjavy a Senice do Skalice a rozposlaním pozvánok všetkým členom Spolku LZ SLS.  

2.      Vzdelávacie akcie   v roku 2016 budú v tomto poradí:

·         Kleiblove dni - 21.1.2016

·         134. regionálna schôdza v Prír. kúpeľoch Smrdáky - 12.5.2016

·         135. regionálna schôdza v Myjave - 20.10.2016, hotel Štefánik

3. Stav na účte Spolku lekárov Záhoria je -318 Eur. Preto sa členovia výboru Spolku LZ SLS rozhodli  zvýšiť  ročné členské na 4 Eurá pre každého člena.

4. Vzhľadom na to, že sa blíži koniec volebného obdobia členov výboru Spolku LZ, bude treba pripraviť návrh kandidátov do výboru Spolku LZ SLS na volebné obdobie 2016-2020.

5.  Na záver stretnutia sa prezident Spolku LZ SLS  poďakoval všetkým ,ktorí zorganizovali v roku 2015  vzdelávacie akcie Spolku LZ SLS ako aj za účasť na zasadaní výboru Spolku LZ SLS

Zapísala: PaedDr. Bunová Barbora, PhD. vedecká sekretárka Spolku LZ SLS dňa 21.10.2015 v Myjave    


Zápisnica zo schôdze výboru a dozornej rady Spolku lekárov Záhoria, Myjava, 25.11.2014 v hoteli Tatran v Skalici

Prítomní :  Bunová,  Lidaj, Marenčák, Valko

Neprítomní : Ondrisková, Zongorová- Marková, Jankech, Reichel, Šulek

Program :

1. Príprava Kleiblových dní 2015

2. Plán vzdelávacích akcií 2015

3. Rôzne

1.      Prítomných členov výboru a Dozornej rady privítal prezident SLZ SLS doc. MUDr. Marenčák, PhD. Oznámil, že Kleiblove dni 2015 sa budú konať 22.1.2015 v hoteli Tatran.  Poveril Dr. Bunovú, PhD. zabezpečením priestorov v hoteli Tatran, zabezpečením potvrdení o účastí . Oslovil prítomných zástupcov výboru Spolku LZ, aby navrhli na ocenenie členov Spolku LZ, ak aj najlepšie prednášky za rok 2014.  

2.    Vzdelávacie akcie   v roku 2015 budú v tomto poradí:

·         Kleiblove dni-22.1.2015

·         132. regionálna schôdza v Smrdákoch- 14.5.2015

·         133.regionálna schôdza v Myjave-21.10.2015

3. Vzhľadom na to, že v roku 2014 nebol využitý autobus, ktorý bol zabezpečený na odvoz členov Spolku LZ SLS , prítomní sa dohodli na tom, že v roku 2015 sa zabezpečí len 8 miestny mikrobus, ktorý odvezie  členov SPOLKU LZ SLS z Myjavy a Senice na vedeckú konferenciu Kleiblove lekárske dni do Skalice.

4. Na záver sa prezident Spolku LZ SLS doc. MUDr. Marenčák, PhD. poďakoval prítomným za účasť             

Zapísala: PaedDr. Bunová Barbora, PhD., vedecká sekretárka Spolku LZ SLS  dňa 25.11.2014 v Skalici


Zápisnica zo schôdze výboru a dozornej rady Spolku lekárov Záhoria, Myjava, 23.10.2013, hotel Štefánik, Myjava

Prítomní :   Marenčák, Bunová,  Ondrisková, Zongorová-Marková, Lidaj, Valko

Neprítomní :  Jankech, Reichel, Šulek,

Program :

1. Príprava Kleiblových dní 2014

2. Plán vzdelávacích akcií 2014

3. Rôzne

1.      Prítomných členov výboru a Dozornej rady privítal prezident SLZ SLS doc. MUDr. Marenčák, PhD. Oznámil, že Kleiblove dni 2014 sa budú konať 30.1.2014 v hoteli Tatran . Hostí pozve písomnou formou, pozvánky členom Spolku LZ SLS  pôjdu poštou. Vyzval členov výboru, aby mu emailom oznámili návrhy na najlepšie prednášky roku 2012.

Vyzval prítomných, aby dali návrhy aj na ocenenia aktívnych členov Spolku LZ SLS.    

2.      Vzdelávacie akcie   v roku 2014 budú v tomto poradí:

·               Kleiblove dni-30.1.2014

·            130.regionálna vedecká schôdza v Smrdákoch- 16.5.2014

·            131. regionálna schôdza v Myjave- 22.10.2014

3.     Prezident SLZ poďakoval členom výboru SLZ MUDr. Lidajovi  a Mudr. Ondriskovej  a MUDr. Markovej-Zongorovej za výborne zvládnutú organizáciu 130. a 131. reg. schôdzí v Smrdákoch a v Myjave.  Zároveň sa poďakoval Ing. Valkovi za archiváciu vzdelávacích akcií Spolku LZ vo forme fotografií.

Zapísala: PaedDr. Bunová Barbora, PhD., vedecká sekretárka Spolku LZ SLS dňa 22.10.2013 v Myjave 


Zápisnica zo schôdze výboru a dozornej rady Spolku lekárov Záhoria, Myjava, 17.10.2012

Prítomní :  Bunová, Koleníková, Lidaj, Marenčák, Ondrisková, Valko, Zongorová-Marková

Neprítomní : Bartošovič, Jankech, Reichel, Šulek

Program :

1. Príprava Kleiblových dní 2013

2. Plán vzdelávacích akcií 2013

3. Rôzne

1.      Prítomných členov výboru a Dozornej rady privítal prezident SLZ SLS doc. MUDr. Marenčák, PhD. Oznámil, že Kleiblove dni 2013 sa budú konať 17.1.2013 v hoteli Tatran 2013. Hostí pozve písomnou formou. Vyzval všetkých prítomných členov výboru na participáciu pri  získavaní sponzorov na túto akciu

2.      Vzdelávacie akcie   v roku 2013 budú v tomto poradí:

·         Kleiblove dni-17.1.2013

·         128. regionálna schôdza v Senici-apríl 2013

·         129. regionálna schôdza v Malackách-jún 2013

·         130.regionálna schôdza v Myjave- október 2012

  3. Prezident SLZ poďakoval členkám výboru SLZ MUDr. Ondriskovej a MUDr. Markovej-Zongorovej za bravúrne zvládnutú organizáciu 127. reg. schôdze v Myjave v hoteli

     Štefánik. Zároveň vyzval všetkých  prítomných členov výboru a Dozornej rady, aby mu emailovou formou poslali návrhy na udelenie ceny za najlepšiu prednášku na všetkých

     vzdelávacích akciách, ktoré SLZ tento rok poriadalo. Prítomní členovia výboru sa dohodli, že v súrnych prípadoch sa zasadanie výboru a Dozornej rady  SLZ  môže uskutočniť aj emailovou formou. Ďalej sa dohodli, že pozvánky na regionálne schôdze SLZ budú posielané členom SLZ emailovou formou           

   v Myjave, 17.10.2012  zapísala   PaedDr. Bunová Barbora, PhD., vedecká sekretárka Spolku LZ SLS


Zápisnica zo schôdze výboru a dozornej rady Spolku lekárov Záhoria, Smrdáky 21.6.2012

Prítomní :     Bartošovič, Bunová, Koleníková, Lidaj, Marenčák, Ondrisková, Valko, Zongorová-Marková

Neprítomní : Jankech, Reichel, Šulek

Program :

1. Výsledky volieb a voľba vedeckého sekretára a prezidenta spolku

2. Nasledujúca vedecká schôdza spolku a schôdza výboru Myjava 18. 10. 2012

3. Návrhy na udelenie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti, jubilanti

4. Rôzne

1.      Na základe výsledkov korešpodenčných volieb( vydaných 255 hlasovacích lístkov, odovzdaných 45 hlasovacích lístkov) boli do výboru zvolení: Elena Ondrisková, Barbora Bunová,  Tatiana Zongorová- Marková, Anna Koleníková, Jozef  Marenčák, Ján Lidaj.  Výbor spolku v počte 6 volil v tajných voľbách prezidenta a vedeckého sekretára spolku.   

      Prezidentom spolku sa stal doc. MUDr. Marenčák Jozef, MD, PhD., ktorý získal 5 hlasov. Vedeckou sekretárkou sa stala PaedDr. Bunová Barbora, PhD., ktorá od

      prítomných získala 5 hlasov. Náhradníkom do výboru sa stal doc. MUDr. Bartošovič Ivan, PhD.

2.      Nasledujúca  vedecká schôdza spolku a schôdza výboru sa uskutoční dňa 17.10.2012 v Myjave.

3.      Výbor Spolku navrhol na udelenie medailí  za prednáškovú činnosť a aktívnu prácu v spolku : zlatú medailu za záslužnú prácu v spolku : doc.MUDr. Bartošovič Ivan, PhD., MUDr. Lidaj Ján, striebornú medailu za aktívnu prácu a prednáškovú činnosť : MUDr. Šulek Zdenko, MUDr. Zavillová Anna,  bronzovú medailu za prednáškovú činnosť:  RNDr. Štefanec František,  MUDr. Švaro Jozef . Výbor  spolku poveruje  Ing. Valka, aby  rozposlal jubilantom pozdravné listy.

4.      Výbor spolku poveruje MUDr. Lidaja zakúpením dataprojektora na prednáškovú činnosť spolku,  ktorý bude krytý z finančných zdrojov  podúčtu spolku

      Výbor spolku sa dohodol na tom, aby na každom zasadaní výboru bol aspoň jeden člen Dozornej rady spolku . Výbor spolku poveril prezidenta a vedeckú sekretárku spolku pripraviť  do konca  septembra  I. informáciu pre aktívnych a pasívnych účastníkov  Kleiblových dní 2013

   v Smrdákoch,21.6.2012    PaedDr. Bunová Barbora, PhD. ,  vedecká sekretárka Spolku LZ SLS


Zoznam členov výboru - funkčné obdobie 2007-2011

Predseda: h. doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD    

Vedecký tajomník: doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.  

Členovia:  Jozef Jankech, Anna Koleníková , Ján Lidaj, Elena Ondrisková, Zdenko Šulek, Rastislav Valko

Dozorná rada: Predseda: MUDr. Vladimír Kvaltín  Členovia: MUDr. Ivana Vrancová, MUDr. Peter Radó


Zápisnice

 

Zápisnica zo schôdze Spolku lekárov Záhoria, Myjava 19.10.2011

Prítomní :        Bartošovič, Lidaj, Ondrisková, Reichel, Šulek, Valko

Neprítomní : Koleníková, Marenčák, Jankech 

 

Program :

1. Návrh plánu vedeckých pracovných schôdzí v roku 2012

2.Udelenie ceny Spolku lekárov Záhoria za najlepšiu prednášku v roku  2011

3. Návrh na udelenie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti za rok 2011

4. Rôzne

 

1. Návrh plánu vedeckých pracovných podujatí v roku 2012 – bude vyvesený vo vestibuloch všetkých kľúčových zariadení Spolku lekárov (Skalica, Senica, Myjava).  V roku 2012 plánujeme organizovať jednu vedeckú konferenciu a dve regionálne vedecké schôdze (10. 5. 2012 v Smrdákoch a 18. 10. 2012 v Myjave). Ďalší, X. ročník Kleiblových lekárskych dní Záhoria bude 16. februára  2012 v Skalici. Toto podujatie je naďalej venované predovšetkým vlastným prácam našich členov. Na aktívnu účasť sa treba prihlásiť u členov Výboru SLZ kolegov Reichela (Myjava), Šuleka (Senica), Koleníkovej (Malacky) alebo Bartošoviča v Skalici do 10. januára 2012

2.  Výbor rozhodol o Cene  Spolku lekárov Záhoria – za  najlepšiu prednášku za rok 2011 (v rámci regionálnych vedeckých schôdzí aj KLZ). Získala ju

MUDr. Tatiana Zongorová – Marková, Myjava, za  prednášku „Vertigo“, ktorú predniesla v rámci 125. regionálnej schôdze v Myjave 19.10.2011

3.   Výbor Spolku lekárov Záhoria odosiela na schválenie svoj návrh na udelenie Medailí  Slovenskej lekárskej spoločnosti:    

o        RNDr. Silvia Daviničová  – bronzová medaila SLS – za aktívnu prácu a prednáškovú činnosť v Spolku lekárov Záhoria

o        MUDr. Svetlana Wolfová bronzová medaila SLS – za prednáškovú činnosť v Spolku lekárov Záhoria

4Rôzne

     V roku 2012 prebehnú voľby do SLZ. Všetkým členom, ktorí oslávia okrúhle jubileá v roku 2012 pošle výbor SLZ SLS v mene svojich členov blahoprajné listy (zodpovedný Ing. Valko). Výbor schválil ďalšie fungovanie a finančnú úhradu našej webovej stránky, ktorá bude hradená z nášho podúčtu SLS. Všetci členovia SLZ, ktorí majú návrh na nové logo nášho Spolku môžu poslať svoj návrh členovi Výboru SLZ dr. Lidajovi do PLK Smrdáky. 

 Skalica, 6.11. 2011      Ivan Bartošovič, za výbor Spolku lekárov Záhoria


Zápisnica zo schôdze výboru Spolku lekárov Záhoria, ktorá bola v Myjave 20.10.2010  

Prítomní :     Bartošovič, Jankech, Marenčák, Ondrisková, Reichel, Šulek, Valko

Neprítomní : Koleníková, Lidaj

Program :

1.  Návrh plánu vedeckých pracovných schôdzí v roku 2011.

2.  Udelenie ceny Spolku lekárov Záhoria za najlepšiu prednášku v roku  2010

3. Návrh na udelenie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti za rok 2010

4. Rôzne - listy jubilantom, úhrada webovej stránky SLZ

 

1. Návrh plánu vedeckých pracovných podujatí v roku 2011 – bude vyvesený vo vestibuloch všetkých kľúčových zariadení Spolku lekárov (Skalica, Senica, Myjava). V roku 2011 plánujeme organizovať jednu vedeckú konferenciu (20. 1. 2011  Kleiblove dni v Skalici) a dve regionálne vedecké schôdze (19. 5. 2011 v Malackách a 19. 10. 2011 v Myjave).

Ďalší, IX. ročník Kleiblových lekárskych dní Záhoria bude 20. januára 2011 v Skalici. Toto podujatie je naďalej venované predovšetkým vlastným prácam našich členov. Na aktívnu účasť sa treba prihlásiť u MUDr. Reichela (Myjava), MUDr. Šuleka (Senica), MUDr. Koleníkovej (Malacky) alebo u MUDr. Bartošoviča PhD. v Skalici) do 31. decembra 2010. 

2.  Výbor rozhodol o Cene  Spolku lekárov Záhoria – za  najlepšiu prednášku za rok 2010 (v rámci regionálnych vedeckých schôdzí aj KLZ).

MUDr. Elena Ondrisková – za prednášku „Netypické echokardiografické obrazy - kazuistika“ v rámci 8. ročníka KLZ  21.1.2010 v Skalici.

3.   Výbor Spolku lekárov Záhoria odosiela na schválenie svoj návrh na udelenie Medailí  Slovenskej lekárskej spoločnosti:    

o            Paedr. Barbora Bunovábronzová medaila SLS – za aktívnu prácu a prednáškovú činnosť v Spolku lekárov Záhoria

o            MUDr. Marta Koszoruová  – bronzová medaila SLS – za prednáškovú činnosť v Spolku lekárov Záhoria

o            MUDr. Renata Mihálová bronzová medaila SLS – za prednáškovú činnosť v Spolku lekárov Záhoria

o            MUDr. Dagmar Moravanská bronzová medaila SLS – za prednáškovú činnosť v Spolku lekárov Záhoria

o            MUDr. Ján Rak bronzová medaila SLS – za prednáškovú činnosť v Spolku lekárov Záhoria

  1. Všetkým členom, ktorí oslávia okrúhle jubileá v roku 2011 pošle výbor SLZ SLS v mene svojich členov blahoprajné listy (zodpovedný Ing. Valko).

Ø     Výbor schválil ďalšie fungovanie a finančnú úhradu našej webovej stránky, ktorá bude hradená z nášho podúčtu SLS.

Ø     Ukladá členom výboru zistiť možnosť zlepšenia finančnej situácie Spolku lekárov Záhoria prostredníctvom zistenia možností darovanie 2 % z dane za rok 2010

 

Skalica, 8.11. 2010       Doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD, mim.prof, za výbor Spolku lekárov Záhoria

 


Zápisnica zo schôdze výboru Spolku lekárov Záhoria, ktorá bola 20. novembra 2008 v Smrdákoch

Prítomní :     Bartošovič, Koleníková, Lidaj, Ondrisková, Reichel, Šulek, Valko

Neprítomní : Jankech,  Marenčák

Program :

  1. Návrh plánu vedeckých pracovných schôdzí v roku 2009.
  2. Udelenie cien Spolku lekárov Záhoria za najlepšie prednášky v roku 2007.
  3. Návrh na udelenie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti za rok 2008.
  4. Rôzne – listy jubilantom, úhrada webovej stránky SLZ, zakúpenie dataprojektora

1. Návrh plánu vedeckých pracovných podujatí v roku 2009 – bude vyvesený vo vestibuloch všetkých kľúčových zariadení Spolku lekárov (Skalica, Senica, Myjava). V roku 2009 plánujeme organizovať jednu vedeckú konferenciu (22.1. alebo 20.1.2009 v Skalici) a dve regionálne vedecké schôdze (21.5. 2009 v Smrdákoch a 14.10.2009 v Myjave). Ďalší, siedmy ročník „Kleiblových lekárskych dní Záhoria“ (na počesť prvého predsedu nášho Spolku pána primára MUDr. Karola Kleibla CSc) bude 22. alebo 20. januára 2009Skalici. Toto podujatie je naďalej venované pôvodným pôvodnej vedeckej práci našich členov. Na aktívnu účasť sa treba prihlásiť u MUDr. Reichela (Myjava), MUDr. Šuleka (Senica), MUDr. Koleníkovej (Malacky) alebo u MUDr. Bartošoviča PhD. v Skalici) do 15. decembra 2008. V rámci siedmeho ročníka Kleiblových dní plánujeme, po dohode so Spolkom lekárov Kyjova, uskutočniť prvý ročník medzinárodného odborného sympózia lekárov Pomoravia.

2.  Výbor rozhodol o Cene  Spolku lekárov Záhoria – za  najlepšiu prednášku v rámci regionálnych vedeckých schôdzí v roku 2007. Cenu získali dvaja autori: MUDr. Eva Šulcová (Senica) – za prednášku : „Medikamentózna liečba benígnej prostatickej hyperplázie“, ktorú predniesla na 116. regionálnej vedeckej schôdzi 17.mája 2007 v Senici a MUDr. Ivana Vrancová (Senica) – za prednášku : „Kochleárne implantáty “, ktorú predniesla na 116. regionálnej vedeckej schôdzi 17. mája 2007 v Senici. V budúcom roku udelíme ceny Spolku za prednášky v roku 2008 aj 2009, kde budeme hodnotiť aj prednášky v rámci Kleiblových dní 2009.

3.   Výbor Spolku lekárov Záhoria odosiela na schválenie svoj návrh na udelenie Medaile Slovenskej lekárskej  spoločnosti: MUDr. Anna Koleníková – Malacky – bronzová medaila SLS – za aktívnu prácu vo výbore Spolku a organizáciu podujatí v Malackách prvý krát v v histórii SLZ.

4.       Všetkým členom, ktorí oslávia okrúhle jubileá v roku 2009 pošle výbor SLZ SLS v mene svojich členov blahoprajné listy (zodpovedný Ing. Valko).   Výbor schválil ďalšie fungovanie a finančnú úhradu našej webovej stránky (cca 1800,- Sk), ktorá bude hradená z nášho podúčtu SLS.  Výbor preverí možnosti a zakúpi dataprojektor pre potreby členov nášho Spolku lekárov Záhoria.

 Skalica, 24.11. 2008                                         za výbor Spolku lekárov Záhoria

 


Zápisnica  zo schôdze výboru Spolku lekárov Záhoria 22. novembra 2007 v Myjave

Prítomní :     Bartošovič, Marenčák, Lidaj,  Valko, Reichel

Neprítomní : Ondrisková, Jankech, Koleníková, Šulek

 

Program:

  1. Návrh plánu vedeckých pracovných schôdzí v roku 2008.

  2. Udelenie cien Spolku lekárov Záhoria za najlepšie prednášky v roku 2006.

  3. Návrh na udelenie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti za rok 2007.

  4. Rôzne – listy jubilantom, úhrada webovej stránky SLZ.

1. Návrh plánu vedeckých pracovných podujatí v roku 2008 – bude vyvesený vo vestibuloch všetkých kľúčových zariadení Spolku lekárov (Skalica, Senica, Myjava). V roku 2008 plánujeme organizovať jednu vedeckú konferenciu (23.1.2008 v Skalici) a dve regionálne vedecké schôdze (15.5. 2008 v Malackách a 15.10.2008 v Myjave).

Ďalší, šiesty ročník „Kleiblových lekárskych dní Záhoria“ (na počesť prvého predsedu nášho Spolku pána primára MUDr. Karola Kleibla CSc) bude 23.januára 2008Skalici. Toto podujatie je naďalej venované pôvodným pôvodnej vedeckej práci našich členov. Na aktívnu účasť sa treba prihlásiť u MUDr. Reichela (Myjava), MUDr. Šuleka (Senica), MUDr. Koleníkovej (Malacky) alebo u MUDr. Bartošoviča PhD. v Skalici) do 15. decembra 2007.

2 Výbor rozhodol o Cene  Spolku lekárov Záhoria – za  najlepšiu prednášku v rámci regionálnych vedeckých schôdzí v roku 2006. Cenu získal autor:

MUDr. Jozef Markovič (Myjava) – za prednášku : „Mikrolaryngochirurgia na Myjave“, ktorú predniesol na 115. regionálnej vedeckej schôdzi 23.novembra 2006 v Myjave.

3.   Výbor Spolku lekárov Záhoria odosiela na schválenie svoj návrh na udelenie Medaile Slovenskej lekárskej  spoločnosti  nasledovaným členom:    

            doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD. - Skalica – strieborná medaila SLS, MUDr. Danka Pražienková – bronzová medaila SLS

4. Všetkým členom, ktorí oslávia okrúhle jubileá v roku 2008 pošle výbor SLZ SLS v mene svojich členov blahoprajné listy (zodpovedný Ing. Valko). Výbor schválil ďalšie fungovanie a finančnú úhradu našej webovej stránky (cca 1800,- Sk), ktorá bude hradená z nášho podúčtu SLS.

 

Skalica, 28.11. 2007                                        za výbor Spolku lekárov Záhoria


 

Zápisnica zo schôdze novozvoleného výboru Spolku lekárov Záhoria 12. marca 2007 v Skalici. 

 

Prítomní: Bartošovič, Jankech, Koleníková, Marenčák, Reichel, Šulek, Valko

Neprítomní: Lidaj, Ondrisková

 

Program:

1. Informácia o voľbách do SLZ a voľba prezidenta, vedeckého sekretára a dozornej rady, mailové adresy funkcionárov

2. Príprava vedeckej odbornej schôdze v Senici 17.5.2007

3. Rôzne

 

1. Ing. Valko ako predseda volebnej komisie informoval o výsledkoch volieb do výboru SLZ na obdobie 2007 – 2010, ktoré sa konali korešpondenčným spôsobom v termíne do 30.11.2006. Výsledky boli oznámené členom na januárových Kleiblových lekárskych dňoch Záhoria a sú zverejnené na našej webovej stránke www.spoloklz.sk .

Výbor zvolil spomedzi seba nového prezidenta a vedeckého sekretára. Prezidentom Spolku lekárov Záhoria na obdobie 2007-2010  sa stal h. doc. MUDr. Jozef Marenčák PhD., vedeckým sekretárom doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD.

Predsedom dozornej rady sa podľa výsledkov volieb stal MUDr. Vladimír Kvaltín, členmi dozornej rady boli zvolení MUDr. Ivana Vrancová a MUDr. Peter Radó.

Mailové adresy týchto fukcionárov (bez titulov) sú: Ivan Bartošovič bartosovici@pobox.sk , Jozef Jankech jankechj@nextra.sk , Anna Koleníková  haki@slovanet.sk , Ján Lidaj dermos@senicanet.sk , Jozef Marenčák marencak@ehs.sk , Elena Ondrisková ondriskova@hotmail.com

Zdenko Šulek  zeno@stonline.sk , Rastislav Valko valko@ehs.sk .

 

2. MUDr. Šulek informoval o príprave najbližšej vedeckej pracovnej schôdze v Senici 17.5.2007. Pri tejto príležitosti sa znova zíde výbor SLZ.

 

3. Prezident SLZ informoval o ponuke firmy ARIMEX spolupracovať so Spolkom lekárov Záhoria. Výbor rozhodol, že sa firma zúčastní najbližšej schôdze v Senici, kde prebehne ďalšie rokovanie.  Výbor navrhol možnú spoluprácu s našimi členmi v regióne Malacky a podľa záujmu aj recipročnú spoluprácu s kolegami z regiónu Břeclav. Vedecký sekretár informoval o pripravujúcich sa zmenách v systéme kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.  Skalica, 19.3.2007                                                     za výbor Spolku lekárov Záhoria


Zápisnica zo schôdze výboru Spolku lekárov Záhoria 28. septembra 2006 v Skalici. 

 

Prítomní: Bartošovič, Jankech, Kvaltín, Marenčák, Valko, Šulek, Zavillová, Zongora

Neprítomní: Reichel

 

Program:

1. Návrh plánu vedeckých pracovných schôdzí v roku 2007.

2. Udelenie cien Spolku lekárov Záhoria za najlepšie prednášky v roku 2005.

3. Návrh na udelenie medailí Slovenskej lekárskej spoločnosti za rok 2006.

4. Rôzne – voľby, webová stránka SLZ.

 

1. Návrh plánu vedeckých pracovných podujatí v roku 2007 – bude vyvesený vo vestibuloch všetkých kľúčových zariadení Spolku lekárov (Skalica, Senica, Myjava). V roku 2006 plánujeme organizovať jednu vedeckú konferenciu (25.1.2007 v Skalici) a dve regionálne vedecké schôdze (17.5. 2007 v Senici a 22.11.2007 v Myjave).

           Ďalší, piaty ročník „Kleiblových lekárskych dní Záhoria“ (na počesť prvého predsedu nášho Spolku pána primára MUDr. Karola Kleibla CSc.) bude 25. januára 2007Skalici. Toto podujatie je naďalej venované pôvodným pôvodnej vedeckej práci našich členov. Na aktívnu účasť sa treba prihlásiť u primára MUDr. Zongoru (Myjava), MUDr. Šuleka (Senica) alebo u MUDr. Bartošoviča PhD. v Skalici) do 24. decembra 2006.

 

2. Výbor rozhodol o Cene  Spolku lekárov Záhoria – za  najlepšiu prednášku v rámci regionálnych vedeckých schôdzí v roku 2005. Cenu získal autor: MUDr. Peter Radó  (Skalica) – za prednášku : „Somatoformné poruchy“, ktorú predniesol na riadnej vedeckej pracovnej schôdzi 22. septembra 2005 v Skalici. Navrhnutá bola aj prednáška autorov Henrich Gašparík, Martin Krč: „Bakteriálne vaginózy“, ktorú predniesli na riadnej vedeckej pracovnej schôdzi 24.novembra 2005 v Myjave. Keďže ani jeden autor nie je členom Spolku lekárov Záhoria, nemohla ich prednáška Cenu Spolku lekárov Záhoria obdržať (je určená len pre členov SLZ).

 

3. Výbor Spolku lekárov Záhoria odosiela na schválenie svoj návrh na udelenie Medaily Slovenskej lekárskej  spoločnosti nasledovným členom: 

doc. MUDr. Ivan Bartošovič PhD. - Skalica – bronzová medaila SLS

PhDr. Elena Speváková – Skalica – bronzová medaila SLS

MUDr. Alena Tašká – Skalica – bronzová medaila SLS

MUDr. Dušana Bartošovičová  – Skalica – bronzová medaila SLS

RNDr. Jana Navrátilová – Myjava – bronzová medaila SLS

 

Všetkým členom, ktorí oslávia okrúhle jubileá v roku 2007 pošle výbor SLZ SLS v mene svojich členov blahoprajné listy (zodpovedný Ing. Valko)

 

4. Výbor SLZ zvolil volebnú komisiu v zložení Valko, Radó, Bartošovič, keďže v mesiacoch október a november 2006 prebehnú korešpondenčné voľby do Výboru SLZ. Každý člen dostane hlasovací lístok s podrobnými pokynmi. Výbor ďalej poveril MUDr. Lidaja a MUDr. Jankecha prípravou a spustením webovej stránky Spolku lekárov Záhoria, financie na zriadenie (predpoklad 1000,- Sk) budú hradené z nášho podúčtu SLS.

Skalica, 13.10.2006                                 za výbor Spolku lekárov Záhoria


Zápisnica zo schôdze výboru Spolku lekárov Záhoria 24. novembra 2005 v Myjave.

 

Prítomní: Bartošovič, Reichel, Šulek, Zavillová, Zongora

Neprítomní: Jankech, Kvaltín, Marenčák, Valko  

 

Program:

1. Návrh plánu vedeckých pracovných schôdzí v roku 2006.

2. Udelenie cien Spolku lekárov Záhoria za najlepšie prednášky v roku 2004.

3. Rôzne.

 

1. Návrh plánu vedeckých pracovných podujatí v roku 2006 – bude vyvesený vo vestibuloch všetkých kľúčových zariadení Spolku lekárov (Skalica, Senica, Myjava). V roku 2006 plánujeme organizovať jednu vedeckú konferenciu (26.1.2006 v Skalici) a tri regionálne vedecké schôdze (18.5. 2006 v Smrdákoch, 21.9.2006 v Skalici a 23.11.2006 v Myjave).

          Ďalší, štvrtý ročník „Kleiblových lekárskych dní Záhoria“ (na počesť prvého predsedu nášho Spolku pána primára MUDr. Karola Kleibla CSc.) bude 26.januára 2006Skalici. Toto podujatie je naďalej venované pôvodným pôvodnej vedeckej práci našich členov. Na aktívnu účasť sa treba prihlásiť u primára MUDr. Zongoru (Myjava), MUDr. Šuleka (Senica) alebo u MUDr. Bartošoviča PhD., Skalica) do 10. decembra 2005.

 

2. Výbor rozhodol o Cene  Spolku lekárov Záhoria – za  najlepšiu prednášku v rámci regionálnych vedeckých schôdzí v roku 2004. Cenu získali dvaja autori: MUDr. Ján Lidaj (Smrdáky) – za prednášku „Balneoterapia kožných ochorení“, ktorú predniesol na riadnej vedeckej pracovnej schôdzi 20.mája 2004 v Smrdákoch a MUDr. Anna Zavillová (Myjava) za prednášku  „Vírusy a imunita“, ktorú predniesla na riadnej vedeckej pracovnej schôdzi 25.novembra 2004 v Myjave.

 

3. Všetkým členom, ktorí oslávia okrúhle jubileá v roku 2006 pošle výbor SLZ SLS v mene svojich členov blahoprajné listy (zodpovedný Ing. Valko)

Skalica, 29.11.2005                                 za výbor Spolku lekárov Záhoria


Zoznam členov výboru - funkčné obdobie 2003-2006

Predseda: h. doc. MUDr. Marenčák, PhD     

Vedecký tajomník: doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.

Členovia: MUDr. Jaroslav Zongora, MUDr. Jozef Jankech, MUDr. Zdenek Šulek , MUDr. Vladimír Kvaltín, MUDr. Anna Zavillová, Ing. Valko Rastislav